UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Sekretarz Miasta

Stanisław Gorczyca
 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124

Sekretariat:
Tel. 89 535-31-20
lub 89 527-31-11, wew. 335
Fax. 89 527-50-62

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:
Codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1)  sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumentów i trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta,
2)  nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu  spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji i zapytań radnych,
3)  organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,
4)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy  w Urzędzie ,
5)  nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
6)  koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady Miasta i Prezydenta Miasta,
7)  pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością – nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu,
8)  nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
9)  nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych  spraw mieszkańców,
10)  dokonywanie z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy nawiązywanego z pracownikami Urzędu na podstawie umowy o pracę,
11)  prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
12)  podpisywanie delegacji Prezydentowi Miasta.

Sekretarz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1)  Wydział Organizacji i Kadr,
2)  Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
3)  Wydział Zamówień Publicznych,
4)  Biuro Obsługi Klienta,
5)  Urząd Stanu Cywilnego.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2016-01-11 12:22:30
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2016-01-11
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-03-28 11:05:58