UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Przedmiot petycji
Zgodnie z ustawą przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

Petycje - podstawa prawna
ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Nadawca petycji
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycję można złożyć w interesie:
- publicznym
- podmiotu wnoszącego petycję
- innego podmiotu, za jego pisemną zgodą.
 
Składanie petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji;
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji

Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesyłana do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna w celu jej rozpatrzenia. Zgodnie z ustawą petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia nadawca petycji będzie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wnoszenie petycji do Prezydenta Olsztyna lub Rady Miasta Olsztyna
- osobiście: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, Kancelaria ogólna - pokój nr 20
- pocztą tradycyjną: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej: /urzadmiastaolsztyn/skrytka/
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycje - podstawowe informacje
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2015-11-23 11:41:40
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2015-11-23
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2015-11-23 12:15:05