UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIII/165/15
Data podjęcia: 30-09-2015
Data opublikowania: 10-11-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4054
Data wejścia w życie: 25-11-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”.
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN. 4131.305.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. stwierdza nieważność uchwały Nr XIII/165/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 września 2015 r. w części dotyczącej:

  • § 6 pkt 3 w zakresie wyrazów "w przypadku stwierdzenia wystąpienia obiektów archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej na terenie objętym realizacją prac ziemnych przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych - na zasadach określonych w przepisach odrębnych",
  • § 7 pkt 1 w zakresie wyrazów "zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych powierzchni, przy czym należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych, poprzez stosowanie materiałów i technologii ograniczających odpływ wody deszczowej w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji w zlewni",
  • § 11 pkt 2 w zakresie wyrazów " w granicach planu zabrania się stosowania:

a) indywidualnych ujęć wody podziemnej,

b) lokalnych oczyszczalni ścieków sanitarnych,

c) zbiorników na gromadzenie nieczystości ciekłych

  • § 11 pkt 7 w zakresie wyrazów "w oparciu o gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii. Wyklucza się wykorzystywanie węgla i paliw węglopochodnych"

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 99,50 KB metryczka
PDF, 450,06 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIII/165/15 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-09-21 13:55:14
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2015-09-21
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-11-12 11:08:37