UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: VII/67/15
Data podjęcia: 25-03-2015
Data opublikowania: 28-04-2015
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 1602
Data wejścia w życie: 13-05-2015
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Ewentualne adnotacje:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2015 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym PN.4134.89.2015 z dnia 28 kwietnia br. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej:

  • § 6 ust. 2 w zakresie wyrazów „tj. ze schodów, ulic” oraz „ i w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni”
  • § 8 w zakresie wyrazów „pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczeń wód i gleby”
  • § 13 ust. 1 pkt 6 załącznika do ww. uchwały.

<< Uchwała >>

Załączniki:
PDF, 101,08 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VII/67/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-03-17 09:39:05
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2015-03-17
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-05-28 14:41:50