UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LIX/14
Termin posiedzenia Rady: 24-09-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII, LVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, za I półrocze 2014 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 930/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 931/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2014-2016 (nr rob. 945/14)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (nr rob. 932/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wyborach Prezydenta Olsztyna (nr rob. 933/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 – 2020 (nr rob. 936/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 934/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (nr rob. 944/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Bursie Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (nr rob. 935/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 – 2016 (nr rob. 937/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna”, o nazwie „JAROTY –POŁUDNIE” (nr rob. nr rob. 898/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna" (nr rob. 939/14).
 19. Projekt uchwały  Rady Miasta w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna (nr rob. 940/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/723/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki (nr rob. 941/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat, gruntu Gminy Olsztyn, położonego przy ul. Kołobrzeskiej (obręb nr 92, cz. dz. nr 42 o pow. 80,80 m2) zabudowanego pawilonem handlowym - 74,40 m2 i schodami - 6,40 m2 (nr rob. 942/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi nr 58A i 58B położonymi przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie (nr rob. 943/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/10 obręb 36 o powierzchni 1601 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej
  (nr rob. 938/14).
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 26.  Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

 

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII, LVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, za I półrocze 2014 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 930/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 931/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2014-2016 (nr rob. 945/14)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (nr rob. 932/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz wyborach Prezydenta Olsztyna (nr rob. 933/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014 – 2020 (nr rob. 936/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 934/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (nr rob. 944/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Bursie Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (nr rob. 935/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 – 2016 (nr rob. 937/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna”, o nazwie „JAROTY –POŁUDNIE” (nr rob. nr rob. 898/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna" (nr rob. 939/14).
 19. Projekt uchwały  Rady Miasta w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Olsztyna (nr rob. 940/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXII/723/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności lokali niemieszkalnych położonych w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9/Stare Miasto 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu w zamian za przekazanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawa własności działek położonych w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki (nr rob. 941/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat, gruntu Gminy Olsztyn, położonego przy ul. Kołobrzeskiej (obręb nr 92, cz. dz. nr 42 o pow. 80,80 m2) zabudowanego pawilonem handlowym - 74,40 m2 i schodami - 6,40 m2 (nr rob. 942/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi nr 58A i 58B położonymi przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie (nr rob. 943/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie  sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/10 obręb 36 o powierzchni 1601 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej (nr rob. 938/14).
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 26.  Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 450,67 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIX Sesja Rady Miasta 24 września 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-09-16 15:59:04
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-09-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-12-29 11:07:56