UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LVI/14
Termin posiedzenia Rady: 30-07-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:1.        Otwarcie sesji.

2.        Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.

3.        Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4.        Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2013 oraz Informacja o działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r.

5.        Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. w Olsztynie w 2013 r. oraz Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki za I półrocze w 2014 r.

6.        Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie.

7.        Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.

8.        Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie za 2013 r. oraz Informacja o działalności Spółki za okres I – V 2014 r.

9.        Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.

10.     Informacja o działalności i usługach świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie.

11.     Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 31.05.2014 r.

12.     Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

13.     Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 910/14).

14.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 911/14).

15.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru Bursie Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (nr rob. 913/14).

16.     Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr LIII/868/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (nr rob. 912/14).

17.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn (nr rob. 914/14).

18.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (nr rob. 904/14).

19.     Projektu uchwały Rady Miasta  w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1372N na odcinku ok. 800 metrów, od planowanego skrzyżowania z ulicą Bukowskiego do skrzyżowania z ulicą Stawigudzką” (nr rob. 921/14).

20.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie” (nr rob. 907/14).

21.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie" (nr rob. 915/14).

22.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna”, o nazwie „JAROTY –POŁUDNIE” (nr rob. 898/14).

23.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Toma­sza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta”, o nazwie „Os. GENERA­ŁÓW –POŁUDNIE” (nr rob. 899/14).

24.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego w rejonie ulic Poprzecznej i Jagiellońskiej w Olsztynie – „Górka Jasia” (nr rob. 906/14).

25.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te­renu położonego pomiędzy bocznicą kolejową, linią kolejową Olsztyn-Mrągowo, granicą administracyj­ną Miasta i ul. Lubelską w Olsztynie” (nr rob. 905/14).

26.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Mariana Tadeusza Rapackiego na głazie przy ul. Jodłowej 9a w Olsztynie, w ramach Centrum Rekreacyjno-Sportowego (nr rob. 918/14).

27.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 909/14).

28.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani M. L. (nr rob. 908/14).

29.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi numer 58A i 58B położonymi przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie (nr rob. 919/14).

30.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki nr 24/64, obręb 106, o pow. 155 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza w zamian za przekazanie na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego prawa własności działki nr 22/15, obręb 106, o pow. 269 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza, wraz ze sprzedażą części budynku położonego na działce nr 22/15, obręb 106 z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego  na jego wybudowanie (nr rob. 920/14).

31.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/26, obręb 156, o pow. 2 959 m2 od Państwa R. i M. S. w zamian za przekazanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kętrzyńskiego 1A w Olsztynie (nr rob. 916/14).

32.     Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
z bonifikatą, nieruchomości niezabudowanej,  położonej  w Olsztynie przy
ul. Władysława Trylińskiego , na rzecz Instytutu Rozrodu Zwierząt i  Badań Żywności  Polskiej  Akademii  Nauk,  na  cele  prowadzonej działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
(nr rob. 917/14).

33.     Interpelacje i zapytania radnych.

34.     Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

35.      Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna,
ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2013 oraz Informacja o działalności Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. w Olsztynie w 2013 r. oraz Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółki za I półrocze w 2014 r.
 6. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie.
 7. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie.
 8. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie za 2013 r. oraz Informacja o działalności Spółki za okres I – V 2014 r.
 9. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.
 10. Informacja o działalności i usługach świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie.
 11. Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 31.05.2014 r.
 12. 12.  Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.
 13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 910/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 911/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia i sztandaru Bursie Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (nr rob. 913/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr LIII/868/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (nr rob. 912/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn (nr rob. 914/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (nr rob. 904/14).
 19. Projektu uchwały Rady Miasta  w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1372N na odcinku ok. 800 metrów, od planowanego skrzyżowania z ulicą Bukowskiego do skrzyżowania z ulicą Stawigudzką” (nr rob. 921/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie” (nr rob. 907/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąską, Bsp. Toma­sza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta”, o nazwie „Os. GENERA­ŁÓW –POŁUDNIE” (nr rob. 899/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te­renu położonego pomiędzy bocznicą kolejową, linią kolejową Olsztyn-Mrągowo, granicą administracyj­ną Miasta i ul. Lubelską w Olsztynie” (nr rob. 905/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Mariana Tadeusza Rapackiego na głazie przy ul. Jodłowej 9a w Olsztynie, w ramach Centrum Rekreacyjno-Sportowego (nr rob. 918/14).
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 909/14).
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani M. L. (nr rob. 908/14).
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu w nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi numer 58A i 58B położonymi przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie (nr rob. 919/14).
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki nr 24/64, obręb 106, o pow. 155 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza w zamian za przekazanie na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Miłosierdzia Bożego prawa własności działki nr 22/15, obręb 106, o pow. 269 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Barcza, wraz ze sprzedażą części budynku położonego na działce nr 22/15, obręb 106 z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego  na jego wybudowanie (nr rob. 920/14).
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 28/26, obręb 156, o pow. 2 959 m2 od Państwa R. i M. S. w zamian za przekazanie lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kętrzyńskiego 1A w Olsztynie (nr rob. 916/14).
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym
  z bonifikatą, nieruchomości niezabudowanej,  położonej  w Olsztynie przy
  ul. Władysława Trylińskiego , na rzecz Instytutu Rozrodu Zwierząt i  Badań Żywności  Polskiej  Akademii  Nauk,  na  cele  prowadzonej działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
  (nr rob. 917/14).
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 32. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 435,79 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 13,28 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LVI Sesja Rady Miasta 30 lipca 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-07-22 14:21:43
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-07-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-09-30 09:40:25