UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LV/14
Termin posiedzenia Rady: 25-06-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:

4.1.   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok,

4.2.  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok,

4.3.     rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2013 rok,

4.4.     opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,

4.5.     stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,

4.6.  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.

 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok, (nr rob. 888/14)
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok, (nr rob. 900/14)
 3. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2013.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok , (nr rob. 885/14)
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 886/14)
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, (nr rob. 887/14)
 3.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2014, (nr rob. 894/14)
 4.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
  i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, (nr rob. 889/14)
 5.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.” Projekt współfinansowany jest
  w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, (nr rob. 890/14)
 6.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru III Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,  (nr rob. 891/14)
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, (nr rob. 892/14)
 8.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn w zakresie usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo
  o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej do realizacji w/w zadań, (nr rob. 893/14)
 9.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, (nr rob. 895/14)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie, (nr rob. 896/14)
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie”, (nr rob. 897/14)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna”, o nazwie „JAROTY – POŁUDNIE”, (nr rob. 898/14)
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Olsztynie pomiędzy ulicami: Bartąska, Bsp. Tomasza Wilczyńskiego, Bsp. Tadeusza Płoskiego i granicą Miasta”, o nazwie „Os. GENERAŁÓW – POŁUDNIE”, (nr rob. 899/14)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”, (nr rob. 901/14)
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 17.  Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4.       Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:

4.1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za 2013 rok,

4.2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok,

4.3.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2013 rok,

4.4.    opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,

4.5.   stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,

4.6.    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.

 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2013 rok, (nr rob. 888/14)
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok, (nr rob. 900/14)
 3. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2013.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok , (nr rob. 885/14).
 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 886/14)
 2.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, (nr rob. 887/14)
 3.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2014, (nr rob. 894/14)
 4.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/499/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
  i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, (nr rob. 889/14)
 5.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r.” Projekt współfinansowany jest
  w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, (nr rob. 890/14)
 6.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru III Liceum Ogólnokształcącemuim. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, (nr rob. 891/14)
 7.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, (nr rob. 892/14)
 8.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn w zakresie usuwania pojazdów z dróg Gminy
 9.  Olsztyn w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej do realizacji w/w zadań, (nr rob. 893/14)
 10.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, (nr rob. 895/14)
 11.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie, (nr rob. 896/14)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie”, (nr rob. 901/14)
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 440,42 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,27 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,28 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV Sesja Rady Miasta 25 czerwca 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-06-17 08:52:27
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-06-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-08-26 09:21:42