UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LIII/14
Termin posiedzenia Rady: 28-05-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Masta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja Biura Kultury o przygotowaniu miejskich instytucji kultury do sezonu turystycznego 2014 – oferta kulturalna oraz Informacja o przygotowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury do sezonu turystycznego 2014.
 5. Informacja Biura Promocji dotycząca przygotowania Olsztyna do letniego sezonu turystycznego w zakresie bazy noclegowej.
 6. Informacja Wydziału Edukacji o przygotowaniu jednostek oświatowych do sezonu letniego 2014 r.
 7. Informacja Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie dotycząca przygotowania miasta do sezonu turystycznego 2014 r.
 8. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie o przygotowaniu do sezonu letniego 2014.
 9. Informacja Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie dotycząca przygotowania Olsztyna do sezonu turystycznego 2014 r.
 10. Informacja dotycząca przygotowania służb do sezonu turystycznego 2014 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 871/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 872/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis (nr rob. 882/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 864/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2013 rok i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok z funduszu zakładu (nr rob. 865/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/696/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna „Karty Dużej Rodziny” (nr rob. 866/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/663/10
  w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn (nr rob. 867/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn (nr rob. 873/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyna
  nr L/809/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyznania w 2014 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (nr rob. 868/14).
 20.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4” (nr rob. 874/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji
  i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2015-2017” (nr rob. 875/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (nr rob. 876/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej 320001 N (ul. Partyzantów) (nr rob. 877/14).
 24. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 878/14).
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia al. Sybiraków kategorii drogi gminnej na obszarze miasta Olsztyna (nr rob. 879/14).
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia odcinka ul. Bałtyckiej od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Szarych Szeregów, odcinka ul. Szarych Szeregów od ul. Bałtyckiej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzkiej, odcinka al. Warszawskiej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Maurycego Mochnackiego, ul. Maurycego Mochnackiego, al. Niepodległości i odcinka ul. Wincentego Pstrowskiego od al. Niepodległości do ul. Gen. Władysława Sikorskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na obszarze miasta Olsztyna (nr rob. 880/14).
 27. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 881/14).
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 863/14).
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 5 (nr rob. 869/14).
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 8 (nr rob. 870/14).
 31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za każdą działkę, stanowiącą własność Gminy Olsztyn, przejętą decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 06/12 z dnia 3 czerwca 2013 r., udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”, na rzecz Skarbu Państwa (nr rob. 883/14).
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 34. Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej 320001 N (ul. Partyzantów) (nr rob. 877/14).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 878/14).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia al. Sybiraków kategorii drogi gminnej na obszarze miasta Olsztyna (nr rob. 879/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia odcinka ul. Bałtyckiej od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Szarych Szeregów, odcinka ul. Szarych Szeregów od ul. Bałtyckiej do ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzkiej, odcinka al. Warszawskiej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Maurycego Mochnackiego, ul. Maurycego Mochnackiego, al. Niepodległości i odcinka ul. Wincentego Pstrowskiego od al. Niepodległości do ul. Gen. Władysława Sikorskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na obszarze miasta Olsztyna (nr rob. 880/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 881/14).
 9. Informacja Biura Kultury o przygotowaniu miejskich instytucji kultury do sezonu turystycznego 2014 – oferta kulturalna oraz Informacja o przygotowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury do sezonu turystycznego 2014.
 10. Informacja Biura Promocji dotycząca przygotowania Olsztyna do letniego sezonu turystycznego w zakresie bazy noclegowej.
 11. Informacja Wydziału Edukacji o przygotowaniu jednostek oświatowych do sezonu letniego 2014 r.
 12. Informacja Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie dotycząca przygotowania miasta do sezonu turystycznego 2014 r.
 13. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie o przygotowaniu do sezonu letniego 2014.
 14. Informacja Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie dotycząca przygotowania Olsztyna do sezonu turystycznego 2014 r.
 15. Informacja dotycząca przygotowania służb do sezonu turystycznego 2014 r.
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 871/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 872/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis (nr rob. 882/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 864/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie ul. Dworcowa 28 za 2013 rok i pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok z funduszu zakładu (nr rob. 865/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/696/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna „Karty Dużej Rodziny” (nr rob. 866/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/663/10
  w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn (nr rob. 867/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn (nr rob. 873/14).
 24. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyna
  nr L/809/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyznania w 2014 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (nr rob. 868/14).
 25.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4” (nr rob. 874/14).
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji
  i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2015-2017” (nr rob. 875/14).
 27. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (nr rob. 876/14).
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. Sielskiej 5 (nr rob. 869/14).
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 8 (nr rob. 870/14).
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za każdą działkę, stanowiącą własność Gminy Olsztyn, przejętą decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr 06/12 z dnia 3 czerwca 2013 r., udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”, na rzecz Skarbu Państwa (nr rob. 883/14).
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 33. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,48 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,31 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,29 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,31 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LIII Sesja Rady Miasta 28 maja 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-05-20 11:25:18
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-05-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-07-15 08:06:30