UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LII/14
Termin posiedzenia Rady: 30-04-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasa ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla miasta Olsztyna.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok (nr rob. 846/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 847/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko – mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego (nr rob. 848/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (nr rob. 849/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Zakładowi Targowisk Miejskich w Olsztynie (nr rob. 857/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie (nr rob. 850/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2013 i przekazania zysku z działalności za rok 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych (nr rob. 851/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/680/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w  sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo -wychowawczej w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 i powołania Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 oraz przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 852/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/681/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz powołania Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku przy ul. Pstrowskiego 5A i przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 853/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” dofinansowanego ze środków budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (nr rob. 854/14).
 16. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak: PN.4131.88.2014 (nr rob. 862/814)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 855/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51 – Bartąg od km 0+570 do km 2+330” i „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174” (nr rob. 856/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie pięciu tablic upamiętniających 75-lecie minionych wydarzeń na postumencie  Kolumny Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego (nr rob. 858/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej związanej z 11 Rejonową Bazą Materiałową na Placu Konsulatu Polskiego (nr rob. 859/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany  uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne­go dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsz­tynie” (nr rob. 860/14).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn (nr rob. 861/14).
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla miasta Olsztyna.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu MiastaOlsztyna na 2014 rok (nr rob. 846/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejMiasta Olsztyna na lata 2014 – 2029 (nr rob. 847/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie podziału województwawarmińsko – mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku WojewództwaWarmińsko – Mazurskiego (nr rob. 848/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (nr rob. 849/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Zakładowi Targowisk Miejskich w Olsztynie (nr rob. 857/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie (nr rob. 850/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2013 i przekazania zysku z działalności za rok 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych (nr rob. 851/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/680/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo - wychowawczej w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 i powołania Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 oraz przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 852/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/681/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz powołania Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku przy ul. Pstrowskiego 5A i przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 853/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” dofinansowanego ze środków budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (nr rob. 854/14).
 16. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r., znak: PN.4131.88.2014 (nr rob. 862/814)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn(nr rob. 855/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51 – Bartąg od km 0+570 do km 2+330” i „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174” (nr rob. 856/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie pięciu tablic upamiętniających 75-lecie minionych wydarzeń na postumencie Kolumny Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego (nr rob. 858/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej związanej z 11 Rejonową Bazą Materiałową na Placu Konsulatu Polskiego (nr rob. 859/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie” (nr rob. 860/14).
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn (nr rob. 861/14).
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,48 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,17 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,20 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,18 KB metryczka
PDF, 13,17 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LII Sesja Rady Miasta 30 kwietnia 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-04-22 12:33:48
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-04-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-24 10:55:10