UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LI/14
Termin posiedzenia Rady: 26-03-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasa ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
 3.  Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca oceny stanu realizacji inwestycji miejskich.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Olsztyna za 2013 rok:

I.      Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Olsztyn za 2013 rok,

 II.      Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
o stanie bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok,

 III.      Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej
w Olsztynie za rok 2013,

IV.      Sprawozdanie Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna z działalności za 2013 r.,

V.      Ocena stanu bezpieczeństwa w Olsztynie za rok 2013 w zakresie zadań Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

 1. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” za rok 2013.
 2. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Olsztynie na lata 2013 – 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2013 rok,
 4. Informacja dotycząca stanu planowania przestrzennego w Gminie  Olsztyn.
 5. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna za rok 2013.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 r., (nr rob. 845/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 834/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 835/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (nr rob. 836/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, (nr rob. 837/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, (nr rob. 838/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie, (nr rob. 839/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna, (nr rob. 840/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2014”, (nr rob. 841/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2014 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 842/14).
 17. Projekt deklaracji Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 8, na cele działalności kulturalnej, (nr rob. 843/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od J. i J. S., kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. G., (nr rob. 844/14)
 19.  Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21.  Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.

3.      Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4.      Informacja dotycząca oceny stanu realizacji inwestycji miejskich.

5.      Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Olsztyna za 2013 rok:

                                                  I.      Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie ze stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Olsztyn za 2013 rok,

                                               II.      Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie o stanie bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok,

                                             III.      Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2013,

                                            IV.      Sprawozdanie Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna z działalności za 2013 r.,

                                               V.      Ocena stanu bezpieczeństwa w Olsztynie za rok 2013 w zakresie zadań Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

6.      Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” za rok 2013.

7.      Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Olsztynie na lata 2013 – 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

8.      Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2013 rok,

9.      Informacja dotycząca stanu planowania przestrzennego w Gminie Olsztyn.

10.  Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna za rok 2013.

11.  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku.

12.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 r., (nr rob. 845/14).

13.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 834/14).

14.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 835/14).

15.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, (nr rob. 836/14).

16.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, (nr rob. 837/14).

17.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku, (nr rob. 838/14).

18.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie, (nr rob. 839/14).

19.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna, (nr rob. 840/14).

20.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2014”, (nr rob. 841/14).

21.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2014 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 842/14).

22.  Projekt deklaracji Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Tarasa Szewczenki 8, na cele działalności kulturalnej, (nr rob. 843/14).

23.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od J. i J. S., kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. G., (nr rob. 844/14).

24.  Interpelacje i zapytania radnych.

25.  Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

26.  Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,47 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LI Sesja Rady Miasta 26 marca 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-03-18 12:42:56
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-03-18
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-24 12:32:02