UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: L/14
Termin posiedzenia Rady: 26-02-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasa ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej pod względem przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki).
 5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 831/14)
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 832/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania w 2014 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury, (nr rob. 818/14).
 8. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Olsztyn, (nr rob. 817/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 23 735,48 zł do budżetu Miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013, (nr rob. 819/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, (nr rob. 820/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 8.060,09 zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013, (nr rob. 821/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna, (nr rob. 822/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali, (nr rob. 823/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń, (nr rob. 824/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydania opinii  o pozbawieniu odcinka al. Warszawskiej (od granic miasta do skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyna, (nr rob. 825/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, (nr rob. 826/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie” w rejonie ulic Żurawiej i Heleny, (nr rob. 827/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pana A. M., kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. D., (nr rob. 828/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pani T. K. kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej przy ul. Ż., (nr rob. 829/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pani I. B. oraz od Pana M. B., kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. Ś., (nr rob. 830/14).
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 23. Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Oświadczenie Rady Miasta w sprawie uczczenia pamięci gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" i Żołnierzy Wyklętych.
 5. Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej pod względem przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, (nr rob. 831/14)
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2029, (nr rob. 832/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania w 2014 roku stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury, (nr rob. 818/14).
 9. Projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Olsztyn, (nr rob. 817/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 23 735,48 zł do budżetu Miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013, (nr rob. 819/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie, (nr rob. 820/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 8.060,09 zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2013, (nr rob. 821/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna, (nr rob. 822/14).
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki  nad Zabytkami Miasta Olsztyna na lata 2014-2017” (nr rob. 833/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali, (nr rob. 823/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń, (nr rob. 824/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydania opinii  o pozbawieniu odcinka al. Warszawskiej (od granic miasta do skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyna, (nr rob. 825/14).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, (nr rob. 826/14).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie” w rejonie ulic Żurawiej i Heleny, (nr rob. 827/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pana A. M., kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. D., (nr rob. 828/14).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pani T.K. kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej przy ul. Ż., (nr rob. 829/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od Pani I. B. oraz od Pana M. B. kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Olsztynie przy ul. Ś., (nr rob. 830/14).
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,50 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,27 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
PDF, 13,18 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: L Sesja Rady Miasta 26 lutego 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-02-18 10:59:20
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-02-18
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-04-23 13:44:00