UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Kultury i Ochrony Zabytków


Kierująca komórką: Gabriela Konarzewska

Tel.: 89 527-44-49

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 12

E-mail: kultura@olsztyn.eu

Do zakresu działania Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków należy:
1) realizacja zadań Miasta w zakresie kultury,
2) nadzorowanie miejskich instytucji kultury realizujących powierzone zadania w zakresie działalności kulturalnej tj. Miejskiego Ośrodka Kultury, Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Biura Wystaw Artystycznych, Olsztyńskiego Teatru Lalek, Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym m.in. analiza i opiniowanie statutów oraz regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania oraz projektów planów finansowych,  
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji w dziedzinie kultury,
4) nadzorowanie i przechowywanie dokumentów o utworzeniu/przekształceniu miejskich instytucji kultury prowadzących zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej,
5) prowadzenie ewidencji zawierającej liczbę, formę organizacyjno – prawną miejskich instytucji kultury prowadzących zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej, z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu oraz rodzajów podległości (podległe, nadzorowane),
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, realizowanie zadań w dziedzinie ochrony, konserwacji i restauracji zabytków usytuowanych na terenie Miasta,
7) ustalanie zakresu prac i nadzór nad pracami wykonywanymi w zabytkach wpisywanych do rejestru zabytków,
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,
9) nadzorowanie badań naukowych i technologicznych prowadzonych w zabytkach, opracowań studialnych analizujących i waloryzujących zasoby zabytkowe oraz innych dokumentacji inwentaryzujących stan zachowania zabytków,
10) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
11) monitorowanie stanu zachowania zabytków.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (KZ)
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2014-01-31 13:38:52
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2014-01-31
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-01-20 10:07:51