UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLIX/14
Termin posiedzenia Rady: 29-01-2014
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Oświadczenie Rady Miasta Olsztyna zawierające stanowisko w sprawie: zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2013.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LV/637/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości (nr rob. 800/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia  „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2014” (nr rob. 801/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr rob. 802/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury  (nr rob. 803/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr rob. 805/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (nr rob. 806/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie w roku 2014 (nr rob. 807/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia „Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci dla Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2020” (nr rob. 808/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (nr rob. 809/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
  w zakresie dożywiania w formie posiłku (nr rob. 810/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obowiązku ukończenia  szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna (nr rob. 804/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 309011 N (ul. Tracka) (nr rob. 797/13).
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna.
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna na lata 2014-2017” (nr rob. 811/14).
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H. S. (nr rob. 798/13).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana T. F. (nr rob. 799/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 813/14).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzenne­go terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie (nr rob. 812/14).
 24.  Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 26.  Sprawy różne:
 • Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta za rok 2013.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Oświadczenie Rady Miasta Olsztyna zawierające stanowisko w sprawie: zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna przy jednoczesnym wykorzystaniu paliwa alternatywnego pochodzącego z przetwarzania odpadów komunalnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2013.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LV/637/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień od podatku od nieruchomości (nr rob. 800/14).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia  „Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2014” (nr rob. 801/14).
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr rob. 802/14).
 9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury  (nr rob. 803/14).
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (nr rob. 805/14).
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (nr rob. 806/14).
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie w roku 2014 (nr rob. 807/14).
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia „Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci dla Miasta Olsztyna na lata 2014 – 2020” (nr rob. 808/14).
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (nr rob. 809/14).
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
  w zakresie dożywiania w formie posiłku (nr rob. 810/14).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla kandydatów do wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Olsztyna (nr rob. 804/14).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 309011 N (ul. Tracka) (nr rob. 797/13).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii o pozbawieniu odcinka al. Warszawskiej (od granic miasta do skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyna.
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia odcinka al. Warszawskiej (od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Obrońców Tobruku do granic miasta) do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Olsztyna i ustalenia przebiegu ww. alei od ul. Alojzego Śliwy do granic miasta.
 20. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna.
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna na lata 2014-2017” (nr rob. 811/14).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H.S. (nr rob. 798/13).
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana T. F. (nr rob. 799/14).
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 813/14).
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzenne­go terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie (nr rob. 812/14).
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 28. Sprawy różne:
 • Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta za rok 2013.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,46 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,18 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIX Sesja Rady Miasta 29 stycznia 2014 r.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2014-01-21 14:23:54
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2014-01-21
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-03-28 09:10:49