UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/757/13
Data podjęcia: 18-11-2013
Data opublikowania: 22-01-2014
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 roku, poz. 260
Data wejścia w życie: 06-02-2014
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:
WSA w Olsztynie orzeczeniem II SA/Ol 189/14 stwierdza nieważność uchwały w zakresie obejmującym: - § 2 ust 3, - § 5 pkt 3, - § 7 pkt 3 lit. f) i lit. g), - § 8 pkt 3 w zakresie wyrazów " w celu uzyskania niepowtarzalnych cech przestrzeni i tożsamości miejsca plan ustala realizację posadzki placu miejskiego na terenie 1 UC w oparciu o projekt indywidualny", - § 10 pkt 1 w zakresie wyrazów "ustala się konieczność uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace w tych zabytkach oraz obszarach zgodnie z przepisami odrębnymi", WSA/wyr.1 – sentencja wyroku - § 10 pkt 2 w zakresie wyrazów "ustala się konieczność uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na inwestycje prowadzone w tych zabytkach oraz obszarach, zgodnie z przepisami odrębnymi", - § 13 pkt 16 w zakresie wyrazów "wprowadza się nakaz docelowej niwelacji terenu w obrębie projektowanych sieci", - § 16 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie w zakresie wyrazów "likwidacja zabudowy substandardowej oraz", - § 16 ust. 1 pkt 13, - § 16 ust. 2 pkt 4 lit. b), lit. c) w zakresie wyrazów "dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich", oraz lit. e), - § 16 ust. 2 pkt 12 lit. a) tiret trzecie w zakresie wyrazów "likwidacja zabudowy substandardowej oraz", - § 16 ust. 3 pkt 4 lit. b), lit. c) w zakresie wyrazów "dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich", oraz lit. e), - § 16 ust. 3 pkt 12 lit. a) tiret trzecie w zakresie wyrazów "likwidacja zabudowy substandardowej wnętrza kwartału oraz" i pkt 13, - § 17 ust. 1 pkt 4 lit. b), lit. c) w zakresie wyrazów "dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich" oraz lit. e), - § 17 ust. 3 pkt 4 lit. b), lit. c) w zakresie wyrazów "na podstawie wytycznych konserwatorskich" oraz lit. e), - § 17 ust. 3 pkt 12 lit. a), tiret trzecie w zakresie wyrazów "likwidacja zabudowy substandardowej wnętrz kwartału oraz" i pkt. 13 - § 17 ust. 7 pkt 12 lit. a), tiret trzecie w zakresie wyrazów "likwidacja zabudowy substandardowej wnętrz kwartału oraz"

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/757/13 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-11-13 15:05:55
Wytworzył: Magdalena Rafalska
Data wytworzenia: 2013-11-13
Odpowiedzialny: Magdalena Rafalska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2014-06-10 10:50:47