UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLV/13
Termin posiedzenia Rady: 30-10-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

30 października 2013 roku (środa) XLV sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Olsztyna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta za rok 2012.
 5. Informacja o stanie wdrożenia i realizacji nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Olsztyn (lipiec – wrzesień 2013 r.).
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, (nr rob. 748/13)
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, (nr rob. 749/13)
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014, (nr rob. 750/13)
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Olsztyna – miasta na prawach powiatu na lata 2014-2020, (nr rob. 751/13)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad rozliczania tygodniowego                 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, (nr rob. 752/13)
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, (nr rob. 753/13)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, (nr rob. 754/13)
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami na terenie Olsztyna, (nr rob. 755/13)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  (nr rob. 756/13)
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste lub od ceny sprzedaży udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, (nr rob.762/13)
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały  Nr LXII/719/10 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, (nr rob. 763/13)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
  z radną stosunku pracy
  , (nr rob. 764/13)
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, (nr rob. 757/13)
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Planetarium i Hali Urania w Olszty­nie”, (nr rob. 758/13)
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Dolnego Przedmieścia w Olsztynie”, (nr rob. 759/13)
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olszty­nie”, (nr rob. 760/13)
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego terenu w rejonie ulicy Kasprzaka w Olsztynie”, (nr rob. 761/13)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Stanowisko Rady Miasta Olsztyna w sprawie podpisania Umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.
 5. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Olsztyna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta za rok 2012.
 6. Informacja o stanie wdrożenia i realizacji nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Olsztyn (lipiec – wrzesień 2013 r.).
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, (nr rob. 748/13)
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, (nr rob. 749/13)
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014, (nr rob. 750/13)
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Olsztyna – miasta na prawach powiatu na lata 2014-2020, (nr rob. 751/13)
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad rozliczania tygodniowego                 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, (nr rob. 752/13)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, (nr rob. 753/13)
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów, (nr rob. 754/13)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, (nr rob. 756/13)
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste lub od ceny sprzedaży udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, (nr rob.762/13)
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały  Nr LXII/719/10 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami, (nr rob. 763/13)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, (nr rob. 757/13)
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Planetarium i Hali Urania w Olszty­nie”, (nr rob. 758/13)
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Dolnego Przedmieścia w Olsztynie”, (nr rob. 759/13)
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 22. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,44 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLV Sesja Rady Miasta 30 października 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-10-22 09:25:45
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-10-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2013-12-20 14:32:16