UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLII/13
Termin posiedzenia Rady: 25-09-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

25 września 2013 roku (środa) XLII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku  oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy za I półrocze 2013 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku,
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 739/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 740/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (nr rob. 741/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Olsztyn przedszkolach publicznych (nr rob. 734/13),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyna w latach 2013-2015 do realizacji projektu ,,Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (nr rob. 735/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 736/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn ( nr rob. 742/13)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr rob. 737/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi numer 58A i 58B położonymi przy ul. J., na rzecz SMP w Olsztynie (nr rob. 738/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie (nr rob. 731/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Olsztyna (nr rob. 732/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2012-2015 (nr rob. 733/13),
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 990,01 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLII Sesja Rady Miasta 25 września 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-09-17 11:08:35
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-09-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:14:10