UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XLI/13
Termin posiedzenia Rady: 28-08-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

28 sierpnia 2013 roku (środa) XLI sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2013/2014.
 5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 727/13),
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 728/13),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (nr rob. 716/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Olsztyn a Gminą Dywity w sprawie organizacji Pozaszkolnego  Międzykościelnego Punktu Katechetycznego prowadzonego przez Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Słowo Życia”, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Słowo Pojednania” i Kościół Chrystusowy w RP – Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie oraz udziału Gminy Dywity w kosztach jego funkcjonowania (nr rob. 717/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach (nr rob. 713/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 718/13),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/157/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat (nr rob. 719/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłat za korzystanie z Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (nr rob. 720/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Olsztyna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (nr rob. 721/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna (nr rob. 723/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Lubelską, linią kolejową a granicą Miasta (nr rob. 724/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (nr rob. 725/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 (nr rob. 726/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie środków własnych niezbędnych do realizacji projektu pn: „Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr rob. 729/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy ul. G. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania  w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 714/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy ul. D. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 715/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stosowania stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (nr rob. 722/13),
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 909,89 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,28 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,30 KB metryczka
PDF, 13,29 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLI Sesja Rady Miasta 28 sierpnia 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-08-14 13:44:35
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-08-14
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:19:53