UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XL/13
Termin posiedzenia Rady: 31-07-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:


31 lipca 2013 roku (środa) XL sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2012,
 5. Informacja na temat aktualnej sytuacji Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o. o. w Olsztynie za I półrocze 2013r. i sprawozdanie Zarządu z działalności ZBK II Sp. z o. o. w Olsztynie w 2012r.,
 6. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie,
 7. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
 8. Informacja o działalności i usługach świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olsztynie,
 9. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,
 10. Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 31 .05.2013.,
 11. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie,
 12. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,
 13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 708/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 709/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Olsztyna „Karty Dużej Rodziny” (nr rob. 704/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie ul. Dworcowa 28 (nr rob. 705/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie oraz Uchwały Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (nr rob. 706/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (nr rob. 707/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXVII/486/12 Rady Miasta Olsztyna w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn (nr rob. 700/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania (nr rob. 703/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego gruntu składającego się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 100-339/2 i 98-349/1 o łącznej powierzchni 343 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. B. 42 (nr rob. 702/13),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani Z. B.-P. (nr rob. 701/13),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana K. J. (nr rob. 710/13),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani T. P. (nr rob. 711/13),
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 27. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 992,55 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,18 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XL Sesja Rady Miasta 31 lipca 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-07-22 16:30:56
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-07-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:22:53