UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXIX/13
Termin posiedzenia Rady: 26-06-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

26 czerwca 2013 roku (środa) XXXIX sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVIII sesji Rady Miasta.

3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.

4. Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:

4.1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok, informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2012 rok ,

4.2 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Prezydenta Olsztyna sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok,

4.3 rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za 2012 rok,

4.4 opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,

4.5 stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Olsztyna,

4.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2012 rok (nr rob. 691/13),

6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok (nr rob. 692/13),

7. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku,

8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2013 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej- wykonania zadania edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (nr rob. 694/13),

9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 i powołania Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 oraz przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 687/13),

10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz powołania Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku przy ul. Pstrowskiego 5a i przyjęcia statutu Centrum (nr rob. 688/13),

11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Grunwaldzkiego (nr rob. 685/13),

12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 689/13),

13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 690/13),

14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy Olsztyn z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania (nr rob. 696/13),

15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr 313009 N (ul. Ryszarda Knosały) i 313011 N (ul. Jarosława Iwaszkiewicza) (nr rob. 683/13),

16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 693/13),

17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany pawilonem handlowym o powierzchni 68 m2 położony przy ul. Gdyńskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 101 m. Olsztyna jako działka nr 20/1 o powierzchni 159 m2 (nr rob. 681/13),

18. Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy ul. L. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 684/13),

19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Państwa I. i D. N. (nr rob. 695/13),

20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy części ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 682/13),

21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 686/13),

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

24. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

 

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 975,60 KB metryczka
PDF, 12,78 KB metryczka
PDF, 12,79 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,17 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIX Sesja Rady Miasta 26 czerwca 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-06-17 10:51:15
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-06-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:24:35