UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXVIII/13
Termin posiedzenia Rady: 29-05-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

29 maja 2013 roku (środa) XXXVIII sesję Rady Miasta Olsztyna

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki o przygotowaniu
  Miasta do sezonu turystycznego 2013.
 5. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie o przygotowaniu
  do sezonu letniego 2013.
 6. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych do sezonu letniego 2013.
 7. Informacja Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie dotycząca przygotowania Miasta do sezonu turystycznego 2013 r.     
 8. Informacja dotycząca przygotowania służb do sezonu turystycznego 2013r.
 9. Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie dotycząca przygotowania Miasta do sezonu turystycznego 2013 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 670/13),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 671/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (nr rob. 675/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyna
  (nr rob. 669/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 677/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2012 i przekazanie zysku z działalności za rok 2012 na pokrycie strat z lat ubiegłych (nr rob. 663/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie
  (nr rob. 664/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 674/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania statutu
  (nr rob. 678/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Dybowskiego na Osiedlu Kortowo w Olsztynie”
  (nr rob. 676/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Prezydenta Olsztyna do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulic w Gminie Olsztyn z wykorzystaniem programu SOWA  - 2014, cz. I”  w ramach I konkursu Programu Priorytetowego pn.: System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne
  (nr rob.679/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 680/13),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/448/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn (nr rob. 668/13),
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy różne:
 • Przedstawienie stanu planowania w Olsztynie
 • Prezentacja założeń i stanu zaawansowania prac nad Zintegrowanym Programem Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 457,84 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,36 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVIII Sesja Rady Miasta 29 maja 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-05-17 10:06:46
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-05-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-15 11:29:37