UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXVI/13
Termin posiedzenia Rady: 24-04-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

24 kwietnia 2013 roku (środa) XXXVI sesję Rady Miasta Olsztyna

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyn za 2012 rok:

a. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Olsztyn za 2012 r.,

b. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Olsztyna w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 rok,

c. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2012,

d. Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta nt. „Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za rok 2012”,

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście,
 2. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich,
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Miasta Olsztyna,
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 657/13),
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 658/13),
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (nr rob. 659/13),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (nr rob. 636/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 641/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (nr rob. 642/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 643/13),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie(nr rob. 644/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2  w Olsztynie(nr rob. 645/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4  w Olsztynie (nr rob. 646/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 648/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 649/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Olsztynie (nr rob. 647/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie (nr rob. 634/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie (nr rob. 633/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (nr rob. 650/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 637/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie (nr rob. 651/13),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie (nr rob. 652/13),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego – STADION przy ulicy Sybiraków w Olsztynie (nr rob. 653/13),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 654/13),
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. R. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkalne (nr rob. 631/13),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (nr rob. 630/13),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Zespołowi Żłobków Miejskich w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (nr rob. 632/13),
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych nr 1, 7, 8 z budynku przy ul. Ż. bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 639/13),
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych z budynku przy Al. P. bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynku, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 638/13),
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani M. W. (nr rob. 640/13),
 31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: „Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie”, „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” oraz „Zarząd Zieleni Miejskiej” oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej „Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie” (nr rob. 655/13),
 32.  Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 656/13),
 33. Interpelacje i zapytania radnych.
 34. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 35. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 473,71 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,31 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,27 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXVI Sesja Rady Miasta 24 kwietnia 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-16 11:01:54
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-04-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-10 13:30:03