UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXII/13
Termin posiedzenia Rady: 27-02-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

27 lutego 2013 roku (środa) XXXII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (nr rob. 597/13).
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 5. Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej pod względem przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z małymi dziećmi (wózki).
 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 lipca do 31grudnia 2012 roku.
 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok ( nr rob. 594/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 ( nr rob. 595/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (nr rob. 599/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie przystąpienia w 2013 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT ( nr rob. 593/13),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały LVIII/663/10 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyna ( nr rob. 592/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013 roku (nr rob. 598/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ( nr rob. 590/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( nr rob. 596/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka”(nr rob. 600/13),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/2 (obręb 134), o  pow. 683 m2, od Z. i M. K. w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 25/1 (obr. 134), o pow. 582 m2  ( nr rob. 591/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przekazaniu przez Gminę Olsztyn spółce Retail Provider Sp. z o.o. prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 23 (obręb 159), o pow. 508 m2, położonej przy ul. Lubelskiej 4 w zamian za cztery lokale mieszkalne (nr rob. 601/13).
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,47 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,27 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,28 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXII Sesja Rady Miasta 27 lutego 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-04-15 13:39:36
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-04-15
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-05-10 14:56:25