UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXIV/13
Termin posiedzenia Rady: 27-03-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

27 marca 2013 roku (środa) XXXIV sesję Rady Miasta Olsztyn

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 • Prezentacja filmu podsumowującego dziesięciolecie współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi,
 • Podziękowania Prezydenta Olsztyna osobom zasłużonym dla rozwoju współpracy Miasta Olsztyna i organizacji pozarządowych
 1. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta.
 2. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna, (nr rob. 612/13)
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn, (nr rob. 625/13)
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, (nr rob. 624/13)
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zasad współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi, (nr rob. 619/13)
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.
 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” za 2012 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2012 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz potrzeby związane  z realizacją zadań.
 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok, (nr rob 628/13)
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021, ( nr rob. 629/13)
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2013, (nr rob. 610/13)
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 25.437,80 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt  groszy) do budżetu miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012, (nr rob. 611/13)
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Olsztynie na lata 2013 – 2015, (nr rob. 620/13)
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Olsztynie na lata 2013 – 2015, (nr rob. 621/13)
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Olsztynie, (nr rob. 617/13)
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 w Olsztynie, (nr rob. 618/13)
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia statutu Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Olsztynie, (nr rob. 622/13)
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Olsztynie, (nr rob. 627/13)
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie, (nr rob. 615/13)
 22. 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Olsztynie na rok 2013”, (nr rob. 616/13)
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna, (nr rob. 623/13)
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Olsztyn dotyczących zmiany granic Olsztyna, (nr 613/13)
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2013 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn, (nr rob. 626/13)
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie”, (nr rob. 614/13)
 27. Interpelacje i zapytania radnych.
 28. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 29. Sprawy różne.

 

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,81 KB metryczka
PDF, 12,82 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,29 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXIV Sesja Rady Miasta 27 marca 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-03-19 14:38:00
Wytworzył: Sylwia Szech
Data wytworzenia: 2013-03-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-05-10 10:20:05