UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXXI/13
Termin posiedzenia Rady: 30-01-2013
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

30 stycznia 2013 roku (środa) XXXI sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (nr rob. 587/13),
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012 r.,
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 571/13),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 572/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr rob. 574/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2013 rok (nr rob. 569/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna (nr rob. 564/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 22.182,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do budżetu Miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012 (nr rob. 586/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (nr rob. 573/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna (nr rob. 575/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 40 w Olsztynie (nr rob. 568/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 565/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 576/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (nr rob. 578/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 579/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 577/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 580/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 582/13),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 581/13),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 583/13),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Olsztynie (nr rob. 584/13),
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie (nr rob. 585/13),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ( nr rob. 588/13),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta o zmianie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”, przy ul. Gietkowskiej 9i w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” i nadania statutu jednostce (nr rob. 563/12),
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/106 (obręb 16) o pow. 168 m2, położonej przy ulicy Z., wraz ze sprzedażą warsztatu ślusarskiego, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży, nakładów poniesionych na jego wybudowanie (nr rob. 562/12),
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 letniej umowy dzierżawy na jezioro Długie, położone przy ul. Bałtyckiej oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 37 m. Olsztyna jako działka nr 1 o powierzchni 275 772 m2 (nr rob. 566/12),
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/10 (obręb 63) o pow. 17 m2, położonej przy ul. M. od P. P. B. w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej nr 42/2 obr. 63 o pow. 20 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. (nr rob. 567/12),
 31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Olsztyna (nr rob. 570/13),  
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 34. Sprawy różne:
 • Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2012 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny na 2013 rok.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (nr rob. 587/13),
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012 r.,
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok (nr rob. 571/13),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013 – 2021 (nr rob. 572/13),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr rob. 574/13),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2013 rok (nr rob. 569/13),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna (nr rob. 564/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 22.182,70 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do budżetu Miasta Olsztyna, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2012 (nr rob. 586/13),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Miasta Olsztyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (nr rob. 573/13),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Olsztyna (nr rob. 575/13),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 40 w Olsztynie (nr rob. 568/13),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 565/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 576/13),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (nr rob. 578/13),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 579/13),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 577/13),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 580/13),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 582/13),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 581/13),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 583/13),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Zaocznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Olsztynie (nr rob. 584/13),
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie (nr rob. 585/13),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie ( nr rob. 588/13),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta o zmianie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie”, przy ul. Gietkowskiej 9i w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie” i nadania statutu jednostce (nr rob. 563/12),
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/106 (obręb 16) o pow. 168 m2, położonej przy ulicy Z., wraz ze sprzedażą warsztatu ślusarskiego, z zaliczeniem na poczet ceny sprzedaży, nakładów poniesionych na jego wybudowanie (nr rob. 562/12),
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 letniej umowy dzierżawy na jezioro Długie, położone przy ul. Bałtyckiej oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 37 m. Olsztyna jako działka nr 1 o powierzchni 275 772 m2 (nr rob. 566/12),
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/10 (obręb 63) o pow. 17 m2, położonej przy ul. M. od P. P. B. w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej nr 42/2 obr. 63 o pow. 20 m2, położonej w Olsztynie przy ul. M. (nr rob. 567/12),
 31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Olsztyna (nr rob. 570/13),  
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 34. Sprawy różne:
 • Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2012 rok
 • Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny na 2013 rok.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,43 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,30 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,29 KB metryczka
PDF, 13,18 KB metryczka
PDF, 13,30 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,99 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXXI Sesja Rady Miasta 30 stycznia 2013 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2013-01-22 15:21:33
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2013-01-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2013-03-05 11:23:45