• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXIX/12
Termin posiedzenia Rady: 28-11-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

28 listopada 2012 roku (środa) XXIX sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna,
 5. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2013,
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 537/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od środków transportowych (nr rob. 527/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (nr rob. 538/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (nr rob. 526/12),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XVII/252/11 Rady Miasta Olsztyna w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (nr rob. 525/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (nr rob. 542/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 (nr rob. 534/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 543/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (nr rob. 531/12),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 535/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna pod trasę komunikacji kołowej – OBWODNICA
  (ul. J. Piłsudskiego - Klebark Mały) i zagospodarowanie terenów przyległych (nr rob. 524/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie” (nr rob. 530/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej – Zachód w Olsztynie” (nr rob. 529/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie” (nr rob. 528/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny- Pozorty” (nr rob. 536/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/4 (obręb 17) o pow. 404 m2, położonej przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej, na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości (działki 17-27/2) (nr rob. 523/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 539/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn (nr rob. 540/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn (nr rob. 541/12),
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 27. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                        Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Olsztynie w roku szkolnym 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna,
 5. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana praca społecznie użyteczna w roku 2013,
 6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 537/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od środków transportowych (nr rob. 527/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (nr rob. 538/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (nr rob. 526/12),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XVII/252/11 Rady Miasta Olsztyna w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny (nr rob. 525/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (nr rob. 542/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013 (nr rob. 534/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 543/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. (nr rob. 531/12),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 535/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna pod trasę komunikacji kołowej – OBWODNICA
  (ul. J. Piłsudskiego - Klebark Mały) i zagospodarowanie terenów przyległych (nr rob. 524/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie” (nr rob. 530/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej – Zachód w Olsztynie” (nr rob. 529/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie” (nr rob. 528/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzeziny- Pozorty” (nr rob. 536/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 27/4 (obręb 17) o pow. 404 m2, położonej przy ulicy Marii Zientary-Malewskiej, na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości (działki 17-27/2) (nr rob. 523/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 539/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn (nr rob. 540/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miasta Olsztyn (nr rob. 541/12),
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 27. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,92 KB metryczka
PDF, 12,89 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,88 KB metryczka
PDF, 12,93 KB metryczka
PDF, 12,90 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 12,91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIX Sesja Rady Miasta 28 listopada 2012 r.
Wprowadził do BIP: Sylwia Szech
Data udostępnienia: 2012-11-20 14:57:33
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2012-11-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-12-28 09:31:07