UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olsztyn


Źródło: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Dostępność: format XLS

XLS, 46 KB metryczka

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Olsztyn, jest prowadzony zgodnie z art.14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru.
  3. Dla każdej instytucji kultury prowadzona jest również Elektroniczna Księga  Rejestrowa.
  4. Dane zawarte w Rejestrze udostępnia się przez otwarty dostęp do zawartości Rejestru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna lub poprzez wydanie odpisu z Rejestru albo z Elektronicznej Księgi Rejestrowej.
  5. Udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej jest bezpłatne.
  6. Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe i księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna w godzinach pracy urzędu.
  7. Urzędowo poświadczony odpis wydawany jest każdemu, kto zwróci się do Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, tel. 89 527 44 49, e-mail: kultura@olsztyn.eu z wnioskiem o jego wydanie i przedstawi poświadczenie dokonania opłaty skarbowej. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze  Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Olsztyn
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2012-11-05 14:27:59
Wytworzył: Izabela Sowa-Dudulewicz
Data wytworzenia: 2012-11-05
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-02-22 14:27:42