UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXVIII/12
Termin posiedzenia Rady: 31-10-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

31 października 2012 roku (środa) XXVIII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych  złożonych Prezydentowi Olsztyna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta za 2011 rok
 5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 512/12),
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 513/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2012 (nr rob. 494/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (nr rob. 504/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/561/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekt Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach (nr rob. 517/12),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (nr rob. 519/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie (nr rob. 503/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (nr rob. 502/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (nr rob. 501/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (nr rob.511/12),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Likusy (nr rob. 506/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Redykajny (nr rob. 505/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Miasta Olsztyna w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy (nr rob. 516/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 518/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (nr rob. 520/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 514/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2013 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 515/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2027” (nr rob. 500/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie (nr rob. 499/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie”, (nr rob. 498/12)
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna (nr rob. 497/12),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna płyt pamiątkowych związanych z organizatorami szkolnictwa na Warmii i Mazurach oraz z 600 leciem Bitwy pod Grunwaldem (nr rob. 495/12),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna płyty pamiątkowej związanej z 11 Rejonową Bazą Materiałową (nr rob. 496/12),
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 30. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

                                                                                                 Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                                                           Halina Ciunel

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych  złożonych Prezydentowi Olsztyna oraz Przewodniczącemu Rady Miasta za 2011 rok,
 5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 512/12),
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 513/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2012 (nr rob. 494/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (nr rob. 504/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/561/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu konkursowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej – projekt Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach (nr rob. 517/12),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (nr rob. 519/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie (nr rob. 503/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (nr rob. 502/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/151/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (nr rob. 501/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (nr rob.511/12),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Likusy (nr rob. 506/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Redykajny (nr rob. 505/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Olsztyna upoważnionego do wykonywania czynności związanych z wydaniem polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna i określenia stawek za jeden kilometr przebiegu za przejazd radnego Rady Miasta Olsztyna w podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy (nr rob. 516/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 518/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny (nr rob. 520/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 514/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2013 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (nr rob. 515/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2027” (nr rob. 500/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie (nr rob. 499/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie”, (nr rob. 498/12)
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna (nr rob. 497/12),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna płyt pamiątkowych związanych z organizatorami szkolnictwa na Warmii i Mazurach oraz z 600 leciem Bitwy pod Grunwaldem (nr rob. 495/12),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna płyty pamiątkowej związanej z 11 Rejonową Bazą Materiałową (nr rob. 496/12),
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 30. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,46 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,20 KB metryczka
PDF, 13,20 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,24 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,31 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,25 KB metryczka
PDF, 13,27 KB metryczka
PDF, 13,26 KB metryczka
PDF, 13,21 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,13 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,11 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVIII Sesja Rady Miasta 31 października 2012 r.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-10-19 13:58:35
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2012-10-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-12-28 09:34:45