UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXVII/12
Termin posiedzenia Rady: 26-09-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

26 września 2012 roku (środa) XXVII sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.

 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2012 roku.

 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w I półroczu 2012 roku.

 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od
  01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 492/12).

 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021(nr rob. 493/12).

 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (nr rob. 478/12).

 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015, Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 486/12).

 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  (nr rob. 484/12).

 1. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna
  (nr rob. 487/12).

 2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 488/12).

 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny (nr rob. 485/12).

 4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE (nr rob. 489/12).

 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej
  z Radiem Olsztyn (nr rob. 482/12).

 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej
  z lokalizacją w latach międzywojennych w budynku przy
  ul. Dąbrowszczaków 28 Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej

  (nr rob. 481/12).

 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 480/12).

 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn (nr rob. 477/12).

 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H. D. (nr rob. 479/12).

 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani A. S. (nr rob. 490/12).

 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana J. R. (nr rob. 491/12).

 12. Projekt uchwały w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb14) o pow. 1083 m2, położonej przy ul. Zientary – Malewskiej
  (nr rob. 483/12).

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 15. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

                                                                                                 Przewodniczący Rady                                                                                                          Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.

 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2012 roku.

 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w I półroczu 2012 roku.

 6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od
  01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

 7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 492/12).

 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021(nr rob. 493/12).

 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (nr rob. 478/12).

 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015, Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 486/12).

 11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  (nr rob. 484/12).

 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna
  (nr rob. 487/12).

 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na obszarze m. Olsztyna (nr rob. 488/12).

 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny (nr rob. 485/12).

 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE (nr rob. 489/12).

 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej
  z Radiem Olsztyn (nr rob. 482/12).

 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy pamiątkowej związanej
  z lokalizacją w latach międzywojennych w budynku przy
  ul. Dąbrowszczaków 28 Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej
  (nr rob. 481/12).

 18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/410/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna (nr rob. 480/12).

 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn (nr rob. 477/12).

 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani H. D. (nr rob. 479/12).

 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani A. S. (nr rob. 490/12).

 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana J. R. (nr rob. 491/12).

 23. Projekt uchwały w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 74/3 (obręb14) o pow. 1083 m2, położonej przy ul. Zientary – Malewskiej (nr rob. 483/12).

 24. Interpelacje i zapytania radnych.

 25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 26. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,46 KB metryczka
PDF, 12,84 KB metryczka
PDF, 12,83 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 12,98 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,15 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,16 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
PDF, 13,14 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVII sesja Rady Miasta 26 września 2012r.
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-09-14 14:16:32
Wytworzył: Olga Zabolewicz
Data wytworzenia: 2012-09-14
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-11-19 15:31:21