UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXVI/12
Termin posiedzenia Rady: 29-08-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

29 sierpnia 2012 roku (środa) XXVI sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2012/2013,
 5. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020”. Stan na 31 grudnia 2011 r.,
 6. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011 – 2014 za rok 2011,
 7. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2011,
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2011 r.,
 9. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie,
 10. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
 11. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie,
 12. Informacja dotycząca działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w 2011 r.,
 13. Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 30.06.2012 r.,
 14.  Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2011,
 15. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 466/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 467/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 15 w Olsztynie (nr rob. 447/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyna (nr rob. 464/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (nr rob. 460/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kościuszki (nr rob. 469/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/68/07 Rady Miasta Olsztyn podjętej w dniu 28 marca 2007 r. wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XXVI/316/08 podjętej w dniu 28 maja 2008 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych (nr rob. 468/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015, Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 470/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (nr rob. 463/12),
 25.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 461/12),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 462/12),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 30-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany położony przy Al. Wojska Polskiego stanowiący część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23/4 obręb 80 m. Olsztyna o powierzchni 7 m2 z przeznaczeniem na wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej łącznie ze studnią D1 na potrzeby uzbrojenia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 22 obręb nr 29 m. Olsztyna (nr rob. 459/12),
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonanie zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/7 (obręb 63) o pow. 25 m2, położonej przy ul. Wyzwolenia od Państwa J. i B. G. w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 54/6 obr. 110 o pow. 57 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza, z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Państwa G. na wybudowanie pawilonu handlowego (nr rob. 465/12),
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie (nr rob. 473//12),
 30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie” (nr rob. 472/12).
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 33. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


                                                                                                               
Przewodniczący  Rady                                                                                                                         Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2012/2013,
 5. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006 – 2020”. Stan na 31 grudnia 2011 r.,
 6. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2011 – 2014 za rok 2011,
 7. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2011,
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2011 r.,
 9. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie,
 10. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie,
 11. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Olsztynie,
 12. Informacja dotycząca działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w 2011 r.,
 13. Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie na dzień 30.06.2012 r.,
 14. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2011,
 15. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie,
 16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 466/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 467/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 15 w Olsztynie (nr rob. 447/12),
 19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Olsztyna (nr rob. 464/12),
 20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (nr rob. 460/12),
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Kościuszki (nr rob. 469/12),
 22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/68/07 Rady Miasta Olsztyn podjętej w dniu 28 marca 2007 r. wraz z Uchwałą zmieniającą Nr XXVI/316/08 podjętej w dniu 28 maja 2008 r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych (nr rob. 468/12),
 23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015, Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (nr rob. 470/12),
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (nr rob. 463/12),
 25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 461/12),
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 462/12),
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 30-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany położony przy Al. Wojska Polskiego stanowiący część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23/4 obręb 80 m. Olsztyna o powierzchni 7 m2 z przeznaczeniem na wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej łącznie ze studnią D1 na potrzeby uzbrojenia działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 22 obręb nr 29 m. Olsztyna (nr rob. 459/12),
 28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonanie zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym 53/7 (obręb 63) o pow. 25 m2, położonej przy ul. Wyzwolenia od Państwa J. i B. G. w zamian za przekazanie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 54/6 obr. 110 o pow. 57 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza, z zaliczeniem nakładów poniesionych przez Państwa G. na wybudowanie pawilonu handlowego (nr rob. 465/12),
 29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pułku oraz ogrodami działkowymi w Olsztynie” (nr rob. 472/12).
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 32. Sprawy różne.


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,43 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,86 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 616,16 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,31 KB metryczka
PDF, 13,28 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 12,96 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,23 KB metryczka
PDF, 13,22 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,03 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,19 KB metryczka
PDF, 12,97 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 12,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXVI sesja Rady Miasta 29 sierpnia 2012 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-08-20 11:24:12
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2012-08-20
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-11-14 13:48:50