UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXV/2012
Termin posiedzenia Rady: 20-07-2012
Miejsce posiedzenia Rady: sala 215 Urząd Miasta Olsztyn ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
                                                                                 Pani/ Pan
                                                                                                            ................................

BRM.0002.25.2012                                                                                   Olsztyn, 13 lipca 2012r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

20 lipca 2012 roku (piątek) XXV sesję Rady Miasta Olsztyna


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 448/12),
 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 449/12),
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (nr rob. 441/12),
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 302032 N (ul. Jeziornej) (nr rob. 442/12),
 6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniu 4 lipca 2012 r. (nr rob. 450/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na części jeziora Ukiel (nr rob. 451/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych (nr rob. 452/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie” (nr rob.453/12),
 10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn (nr rob.454/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 443/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 444/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana C. W. (nr rob. 445/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Państwa B. R.-P. i G. P. (nr rob. 446/12),
 15.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Państwa A. i M. S. (nr rob.455/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 10/6 (obręb 24) o pow. 1852 m2 (nr rob. 456/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 – 2016 (nr rob. 457/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (nr rob. 458/12),

Początek obrad: godz. 11:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                            Jan Tandyrak


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Projekt uchwały Rady Miasta uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na części jeziora Ukiel (nr rob. 451/12),
 3. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy części ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 443/12),
 4. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 448/12),
 5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 449/12),
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (nr rob. 441/12),
 7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 302032 N (ul. Jeziornej) (nr rob. 442/12),
 8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniu 4 lipca 2012 r. (nr rob. 450/12),
 9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Łupstych (nr rob. 452/12),
 10.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie” (nr rob.453/12),
 11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn (nr rob.454/12),
 12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 444/12),
 13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana C. W. (nr rob. 445/12),
 14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Państwa B. R.-P. i G. P. (nr rob. 446/12),
 15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Państwa A. i M. S. (nr rob.455/12),
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 10/6 (obręb 24) o pow. 1852 m2 (nr rob. 456/12),
 17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 – 2016 (nr rob. 457/12),
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (nr rob. 458/12),


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 12,43 KB metryczka
PDF, 354,49 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 12,85 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,05 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,04 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,12 KB metryczka
PDF, 13,09 KB metryczka
PDF, 13,02 KB metryczka
PDF, 13,08 KB metryczka
PDF, 13,01 KB metryczka
PDF, 13,17 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,06 KB metryczka
PDF, 13,10 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,07 KB metryczka
PDF, 13,00 KB metryczka
PDF, 13 KB metryczka
PDF, 12,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXV sesja Rady Miasta 20 lipca 2012 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2012-07-13 14:22:08
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2012-07-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-11-14 13:39:58