• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXIV/12
Termin posiedzenia Rady: 27-06-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215 Urzędu Miasta przy ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

27 czerwca 2012 roku (środa) XXIV sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2011 rok, informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok,
b) sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,
c) opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
e) opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,
f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2011 rok (nr rob. 438/12),
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok (nr rob. 439/12),
7. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku,
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za rok 2011 (nr rob. 422/12),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (nr rob. 429/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 430/12),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 431/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Teatru Lalek (nr rob. 428/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/425/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Olsztyn uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (nr rob. 421/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej- wykonania zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (nr rob. 440/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 427/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 425/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 423/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 158/2 obręb 33, o pow. 1073 m2, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (nr rob. 432/12),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie”( nr rob. 424/12),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie" w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17 (nr rob. 437/12),
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna (nr rob. 426/12),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego - dla terenu usług 2UT (nr rob. 434/12),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie" (nr rob. 436/12),
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny - Pozorty" dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty (nr rob. 435/12),
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
27. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30.

Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.

3. Informacja MPEC sp. z o.o. o proponowanych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło.

4. Wnioski mieszkańców Olsztyna.

5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2011 rok, informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok,

b) sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna,

c) opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta,

d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

e) opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,

f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2011 rok (nr rob. 438/12),

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok (nr rob. 439/12),

8. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku,

9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za rok 2011 (nr rob. 422/12),

10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (nr rob. 429/12),

11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 430/12),

12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 431/12),

13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Olsztyńskiego Teatru Lalek (nr rob. 428/12),

14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/425/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Olsztyn uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (nr rob. 421/12),

15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2012 roku zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej- wykonania zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (nr rob. 440/12),

16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr XII/185/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (nr rob. 427/12),

17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob. 425/12),

18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (nr rob. 423/12),

19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 158/2 obręb 33, o pow. 1073 m2, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (nr rob. 432/12),

20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie”( nr rob. 424/12),

21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie" w rejonie terenu oznaczonego symbolem U17 (nr rob. 437/12),

22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna (nr rob. 426/12),

23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego - dla terenu usług 2UT (nr rob. 434/12),

24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Sportowego przy Al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie" (nr rob. 436/12),

25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny - Pozorty" dla terenu położonego w granicach Os. Brzeziny oraz przyległych terenów Osiedli Kortowo i Jaroty (nr rob. 435/12),

26. Interpelacje i zapytania radnych.

27. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

28. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIV sesja Rady Miasta 27 czerwca 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-06-15 14:49:43
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-06-15
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-06-11 10:44:44