• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXIII/12
Termin posiedzenia Rady: 30-05-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215 Urzędu Miasta przy ul. Wyzwolenia 30
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Pani/ Pan
.............................................................
.............................................................


BRM.0002.23.2012 Olsztyn, 22 maja 2012r.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

30 maja 2012 roku (środa) XXIII sesję Rady Miasta Olsztyna


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o przygotowaniu miejskich instytucji kultury do sezonu turystycznego 2012,
5. Informacja dotycząca przygotowania miasta do sezonu letniego 2012 r. w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyna oraz wykaz szkolnych schronisk młodzieżowych,
6. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji o przygotowaniu do sezonu letniego 2012,
7. Informacja dotycząca przygotowania miasta do sezonu turystycznego 2012 r. w zakresie zadań statutowych Zakładu Targowisk Miejskich,
8. Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów dotycząca przygotowania Miasta Olsztyna do sezonu turystycznego 2012,
9. Informacja dotycząca przygotowania służb do sezonu turystycznego 2012 r.,
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 387/12),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 386/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie środków własnych niezbędnych do realizacji projektu pn: „Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr rob. 388/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Programu Pomocy Rodzinom Zagrożonym Eksmisją „Mieszkanie bez zadłużenia” (nr rob. 389/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (nr rob. 394/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w roku 2012 do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekt pn. „INWESTYCJA W KADRY” (nr rob. 393/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2011 i przekazania zysku z działalności za rok 2011 na pokrycie strat z lat ubiegłych (nr rob. 395/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu w Olsztynie (nr rob. 390/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie przy ul. Dworcowej 28 (nr rob. 391/12),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie (nr rob.382/12),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (nr rob. 396/12),
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (nr rob. 397/12),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (nr rob. 398/12),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 399/12),
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Olsztynie oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 400/12),
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Olsztynie (nr rob. 401/12),
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Olsztynie (nr rob. 402/12),
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Olsztynie (nr rob. 403/12),
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 404/12),
29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 406/12),
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Olsztynie (nr rob. 405/12),
31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Olsztynie (nr rob. 407/12),
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (nr rob. 408/12),
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 409/12),
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (nr rob. 410/12),
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 411/12),
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Olsztynie (nr rob. 412/12),
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Olsztynie (nr rob. 413/12),
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na części jeziora Ukiel (nr rob. 415/12),
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2012 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Gminy Olsztyn (nr rob. 414/12),
40. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn (nr rob. 416/12),
41. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie (nr rob. 418/12),
42. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie (nr rob. 417/12),
43. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie oraz Uchwały Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem drogowym (nr rob. 419/12),
44. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany pawilonem handlowym (kwiaciarnią) położony przy ul. Bałtyckiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 33 m. Olsztyna jako część działki nr 6 o powierzchni 107 m2 (nr rob. 381/12),
45. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 383/12),
46. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą, nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Borowej, na rzecz Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, na cele działalności sakralnej (nr rob. 392/12),
47. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych nr 320004 N (ul. Michała Kajki), 312002 N (ul. Feliksa Nowowiejskiego), 311012 N (ul. Marcina Kromera) i 314007 N (ul. Bartosza Głowackiego) (nr rob. 420/12),
48. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 384/12),
49. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (nr rob. 385/12),
50. Interpelacje i zapytania radnych.
51. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
52. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30.Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Planowany porządek nie został zmieniony.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 995,84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXIII sesja Rady Miasta Olsztyna 30 maja 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-05-22 12:29:09
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-05-22
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-15 11:32:47