UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXII/12
Termin posiedzenia Rady: 25-04-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215, II piętro, Urząd Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

25 kwietnia 2012 roku (środa) XXII sesję Rady Miasta Olsztyna


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011,
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Olsztyn,
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 377/12),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 376/12),
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (nr rob. 370/12),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia XIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie i nadania mu statutu (nr rob.369/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (nr rob. 375/12),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Ukiel w Olsztynie” (nr rob.373/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Olsztyna (nr rob.374/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” (nr rob.371/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych (nr rob.367/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt niezabudowany położony przy ul. Artyleryjskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 31 m. Olsztyna jako część działki nr 1/54 o powierzchni 895 m2, z przeznaczeniem do obsługi budynku, w którym prowadzona będzie działalność charytatywna (nr rob.368/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob.372/12),
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 9:00 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 30.


Informacja: Na podstawie art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011,
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Olsztyn,
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 377/12),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 376/12),
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (nr rob. 370/12),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia XIV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie i nadania mu statutu (nr rob.369/12),
10. Projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr XXI/357/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (nr rob. 379/12),
11. Projektu uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r., znak: PN.4131.89.2012 (nr rob. 380/12),

12. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (nr rob. 375/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeziora Ukiel w Olsztynie” (nr rob.373/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Olsztyna (nr rob.374/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie” (nr rob.371/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn, zabudowanych lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych (nr rob.367/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt niezabudowany położony przy ul. Artyleryjskiej oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 31 m. Olsztyna jako część działki nr 1/54 o powierzchni 895 m2, z przeznaczeniem do obsługi budynku, w którym prowadzona będzie działalność charytatywna (nr rob.368/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Olsztyna (nr rob.372/12),
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawy różne.


Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXII sesja Rady Miasta 25 kwietnia 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-04-13 11:17:19
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-04-13
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-12-28 09:43:29