UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XXI/12
Termin posiedzenia Rady: 28-03-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215, II piętro, Urząd Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………


BRM.0002.21.2012 Olsztyn, 2012-03-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

28 marca 2012 roku (środa) XXI sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyna za 2011 rok:
4.1. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Olsztyna za rok 2011,
4.2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok,
4.3. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2011,
4.4. Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta nt „Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za rok 2011”,
4.5. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście,
5. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich,
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2011 roku,
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2011 rok,
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 362/12),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 363/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Olsztyna (nr rob. 360/12),
11. Projekt uchwały w sprawie „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Olsztyn” (nr rob. 355/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Olsztyn pod nazwą „Olsztyńskie Centrum Sportu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr rob. 361/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (nr rob. 347/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Pomóż mi osiągnąć sukces” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (nr rob. 351/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 350/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (352/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2012 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (nr rob. 359/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego (nr rob. 354/12),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie obelisku upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie (nr rob. 358/12),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn (nr rob. 357/12),
21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (nr rob. 364/12),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 3 poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2 813 000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (nr rob. 345/12),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (nr rob. 356/12),
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 346/12),
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2012” (nr rob. 353/12),
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 349/12),
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynków, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 348/12),
28. Interpelacje i zapytania radnych.
29. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
30. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 900 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie,
ul. Wyzwolenia 30.Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyna za 2011 rok:
4.1. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Olsztyna za rok 2011,
4.2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok,
4.3. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2011,
4.4. Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta nt „Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za rok 2011”,
4.5. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście,
5. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich,
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2011 roku,
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2011 rok,
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 362/12), XXI/343/12
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 363/12), XXI/344/12
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Olsztyna (nr rob. 360/12), XXI/345/12
11. Projekt uchwały w sprawie „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Olsztyn” (nr rob. 355/12), XXI/346/12
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Olsztyn pod nazwą „Olsztyńskie Centrum Sportu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr rob. 361/12), XXI/347/12
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (nr rob. 347/12), XXI/348/12
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem „Pomóż mi osiągnąć sukces” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (nr rob. 351/12), XXI/349/12
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (nr rob. 350/12), XXI/350/12
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (352/12), XXI/351/12
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2012 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (nr rob. 359/12), XXI/352/12
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2012 roku. PFRON XXI/353/12
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego (nr rob. 354/12), XXI/354/12
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie obelisku upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie (nr rob. 358/12), XXI/355/12
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn (nr rob. 357/12), XXI/356/12
22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/183/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (nr rob. 364/12), XXI/357/12
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 3 poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2 813 000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (nr rob. 345/12), XXI/358/12
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (nr rob. 356/12), XXI/359/12
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn (nr rob. 346/12), XXI/360/12
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2012” (nr rob. 353/12), XXI/361/12
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (nr rob. 349/12), XXI/362/12
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie niezbędnym do racjonalnej obsługi budynków, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nr rob. 348/12), XXI/363/12
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
31. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XXI sesja Rady Miasta 28 marca 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-03-19 08:15:31
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-03-19
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Szech
Data modyfikacji: 2012-12-28 09:42:27