UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XX/12
Termin posiedzenia Rady: 29-02-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 215, II piętro, Urząd Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30.
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………


BRM.0002.20.2012 Olsztyn, 2012-02-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

29 lutego roku (środa) XX sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
3.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4.Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
5.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 333/12),
6.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 332/12),
7.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2011 – 2013
(nr rob. 331/12),
8.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (nr rob. 335/12),
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (nr rob. 334/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez oświatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości oddanych im w trwały zarząd
(nr rob. 337/12),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania w 2012 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (nr rob. 340/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (nr rob. 329/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (nr rob. 330/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn (nr rob. 336/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej w Olsztynie (nr rob. 339/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 338/12),
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna
(nr rob. 342/12),
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2012-2015
(nr rob. 341/12),
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawy różne.Początek obrad: godz. 900 sala 215, II piętro Urzędu Miasta w Olsztynie,
ul. Wyzwolenia 30.Informacja: Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (nr rob. 333/12),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012 – 2021 (nr rob. 332/12),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2011 – 2013
(nr rob. 331/12),
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (nr rob. 335/12),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (nr rob. 334/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków korzystania przez oświatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości oddanych im w trwały zarząd
(nr rob. 337/12),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania w 2012 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (nr rob. 340/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (nr rob. 329/12),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (nr rob. 330/12),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn (nr rob. 336/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia Systemu Informacji Miejskiej w Olsztynie (nr rob. 339/12),
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (nr rob. 338/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna
(nr rob. 342/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Olsztynie na kadencję 2012-2015
(nr rob. 341/12),
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XX sesja Rady Miasta w dniu 29 lutego 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-02-20 12:31:53
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-02-20
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-05-09 13:04:38