UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XIX/11
Termin posiedzenia Rady: 25-01-2012
Miejsce posiedzenia Rady: Sala sesyjna (215), ul. Wyzwolenia 30.
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Marian Zdunek

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………

BRM.0002.19.2012 Olsztyn, 2012-01-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

25 stycznia 2012 roku (środa) XIX sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji,
2.Przyjęcie protokołów z XVI, XVII, XVIII sesji Rady Miasta.
3.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2011,
5.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (323/11),
6.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021 (324/11),
7.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur i Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie (325/11),
8.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2012 rok (293/11),
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (320/12),
10.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna (317/12),
11.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie (291/11),
12.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Olsztynie (292/11),
13.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (305/12),
14.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (306/12),
15.Projekt uchwał Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Olsztynie (304/12),
16.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Olsztynie (303/12),
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Olsztynie (302/12),
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Nr 1 w Olsztynie (301/12),
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Olsztynie (300/12),
20.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Olsztynie (299/12),
21.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Olsztynie (298/12),
22.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (297/12),
23.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (296/12),
24.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (295/12),
25.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (294/12),
26.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Olsztynie (311/12)
27.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Olsztynie (310/12)
28.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (309/12),
29.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę VIII/75/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (225/11),
30.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna (318/12),
31.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 - 2016 (307/12),
32.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna (308/12),
33.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie” (319/12),
34.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (321/12),
35.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat, za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz ustalenia stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (322/11),
36.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani B. M. (316/12),
37.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani L. K. (314/12),
38.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana B. T. (315/12),
39.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana J. C. (313/12),
40.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (312/12),
41.Interpelacje i zapytania radnych.
42.Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
43.Sprawy różne.
- Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2011 rok.

Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej-Lebiedzińskiej. Wyłączenia jawności dokonano ze względu na interes osoby fizycznej.

Początek obrad: godz. 09.00 sala 215
Urzędu Miasta w Olsztynie, budynek przy ul. Wyzwolenia 30.

Informacja
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Wiceprzewodniczący Rady


Marian Zdunek
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie protokołów z XVI, XVII, XVIII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Olsztyna za rok 2011,
5. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2012 rok (323/11),
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021 (324/11),
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur i Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie (325/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2012 rok (293/11),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Olsztynie (320/12),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (326/12)
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna (317/12),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Olsztynie (291/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Olsztynie (292/11),
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (305/12),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji X Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (306/12),
16. Projekt uchwał Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Olsztynie (304/12),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego w Olsztynie (303/12),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego w Olsztynie (302/12),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Nr 1 w Olsztynie (301/12),
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Olsztynie (300/12),
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Olsztynie (299/12),
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Olsztynie (298/12),
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Zaocznego Nr 1 w Olsztynie (297/12),
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (296/12),
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Zaocznego Nr 3 w Olsztynie (295/12),
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum Zaocznego Nr 2 w Olsztynie (294/12),
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Olsztynie (311/12)
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Olsztynie (310/12)
29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących w Olsztynie (309/12),
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012 - 2016 (307/12),
31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Targowisk Miejskich w Olsztynie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta Olsztyna (308/12),
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie” (319/12),
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (321/12),
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat, za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz ustalenia stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów (322/11),
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani B. M. (316/12),
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pani L. K. (314/12),
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana B. T. (315/12),
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od Pana J. C. (313/12),
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (312/12),
40. Interpelacje i zapytania radnych.
41. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
42. Sprawy różne.
- Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta za 2011 rok.

Wyłączeniu podlegają dane osobowe. Na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na polecenie Dyrektora Biura Rady Miasta Marty Kilanowskiej-Lebiedzińskiej. Wyłączenia jawności dokonano ze względu na interes osoby fizycznej.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIX sesja Rady Miasta 25 stycznia 2012 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2012-01-13 10:58:28
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2012-01-13
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-07-04 10:42:01