UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XVI/11
Termin posiedzenia Rady: 26-10-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………


BRM.0002.16.2011 Olsztyn, 2011-10-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

26 października 2011 roku (środa) XVI sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Olsztyna i Przewodniczącemu Rady Miasta Olsztyna w 2011 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (241/11).
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (238/11).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (231/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (239/11).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów w osiedlu Zatorze (234/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów w osiedlu Generałów (235/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie (233/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (237/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych (236/11).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie (240/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 47/3, 47/4 i 47/5 (obr. 153) o łącznej powierzchni 1727 m2 (230/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (226/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (227/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (228/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (229/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (232/11).
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.
Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady


Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Olsztyna i Przewodniczącemu Rady Miasta Olsztyna w 2011 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (241/11).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (243/11)
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (238/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (231/11).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (239/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów w osiedlu Zatorze (234/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów w osiedlu Generałów (235/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie (233/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Olsztynie (237/11).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie do wydawania decyzji administracyjnych (236/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie (240/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 47/3, 47/4 i 47/5 (obr. 153) o łącznej powierzchni 1727 m2 (230/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (226/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (227/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (228/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (229/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (232/11).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności działki oznaczonej nr 21/1 obr. 101 o pow. 38 m2 w zamian za przekazanie Panu Stanisławowi Bąk prawa własności działko oznaczonej nr 219/10 obr. 102 o pow. 47 m2. (nr rob. 242/11)
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie miasta Olsztyna tablicy upamiętniającej XI Rejonową Bazę Materiałową (nr rob. 245/11).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Informacja Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
26. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVI sesja Rady Miasta 26 października 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-10-14 15:44:18
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-10-14
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2012-03-08 13:05:11