UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XV/11
Termin posiedzenia Rady: 27-09-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan


………………………………


BRM.0002.15.2011 Olsztyn 19.09.2011

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) zwołuję, na dzień:

27 września 2011 roku (wtorek) XV sesję Rady Miasta Olsztyna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku,
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy za I półrocze 2011 roku,
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku,
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (222/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (223/11),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (212/11),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych miasta Olsztyna” (213/11),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie (215/11),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 302032 N (ul. Jeziornej) (218/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg i Mostów (219/11),
14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (220/11),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (214/11),
16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (217/11),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 3 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (216/11),
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniający uchwałę Nr VIII/75/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (225/11),
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2012 – 2016 (221/11),
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
22. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku,
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy za I półrocze 2011 roku,
6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Olsztyna w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 roku,
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (222/11),
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (223/11),
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie (212/11),
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych miasta Olsztyna” (213/11),
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie (215/11),
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 302032 N (ul. Jeziornej) (218/11),
13. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg i Mostów (219/11),
14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (220/11),
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (214/11),
16. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (217/11),
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 3 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (216/11),
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Olsztynie na kadencję 2012 – 2016 (221/11),
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
21. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XV sesja Rady Miasta 27 września 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-09-18 18:10:55
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-09-18
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-11-17 13:09:52