UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XIV/11
Termin posiedzenia Rady: 24-08-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Urząd Miasta Olsztyna
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miasta.
3.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4.Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2011/2012.
5.Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006-2020”. Stan na 31 grudnia 2010 r.
6.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (203/11).
7.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (204/11).
8.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak: PN.4131.324.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. (202/11).
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie (201/11).
10.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę nr LXIV/940/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do ustalonego podziału Miasta na obwody głosowania (207/11).
11.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (208/11).
12.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego gruntu składającego się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb 68, o powierzchni 512 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. Grabowskiego 27 (działki nr 68-15) (196/11).
13.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkaniowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczysta udziału w niezabudowanym gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (105/11).
14.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (106/11).
15.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta” przy ulicy F. Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT (198/11).
16.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie ”Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr. 156, dz. 3/11)” (197/11).
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie” (200/11).
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
20.Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2011/2012.
5. Sprawozdanie z realizacji "Strategii rozwoju Miasta Olsztyna na lata 2006-2020”. Stan na 31 grudnia 2010 r.
6. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (203/11).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (204/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie skargi na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak: PN.4131.324.2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. (202/11).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie (201/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej Uchwałę nr LXIV/940/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmian do ustalonego podziału Miasta na obwody głosowania (207/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (208/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego gruntu składającego się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14, obręb 68, o powierzchni 512 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Olsztynie przy ul. Grabowskiego 27 (działki nr 68-15) (196/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkaniowych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczysta udziału w niezabudowanym gruncie zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (105/11).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (106/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego Miasta” przy ulicy F. Nowowiejskiego – dla terenu usług 2UT (198/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA, Os. Redykajny w Olsztynie” i zmiany planu o nazwie ”Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr. 156, dz. 3/11)” (197/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy Al. Armii Krajowej w Olsztynie” (200/11).
18. Projekty uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Państwa Alicji i Romualda Bożyczko prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 1/38, 1/39 i 1/41 (obręb 127) o łącznej pow. 1,5093 ha (206/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr XII/156/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (205/11).
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
22. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIV sesja Rady Miasta 24 sierpnia 2011 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2011-08-12 13:06:48
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2011-08-12
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-10-07 16:00:12