UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XII/11
Termin posiedzenia Rady: 29-06-2011
Miejsce posiedzenia Rady: sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.9.2011 Olsztyn dnia 21.06.2011

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 29 czerwca 2011 roku (środa) XII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (177/11).
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji Rady Miasta.
5. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6. Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:
1/ rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za
2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn,
2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta,
3/ opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdanie finansowego miasta,
4/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu,
5/ opinia Komisji Rewizyjnej RM,
6/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
RM,
7/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2010 rok
(144/11),
8/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu
wykonania budżetu miasta za 2010 rok (145/11).
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2010 roku.
9. Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
10. Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
11. Informacje dotyczące analizy sytuacji ekonomicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oraz nowej strategii energetycznej Olsztyna po 2015 roku.
12. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. za 2010 rok.
13. Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2010 oraz za okres I-IV 2011 rok.
14. Sprawozdanie Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z działalności za rok 2010.
15. Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie.
16. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2010 roku.
17. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (175/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze (147/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (181/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (182/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka a o.o. w Olsztynie na lata 2012-2014” (146/11).
22. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (171/11).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (172/11).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku (167/11).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach (140/11).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (173/11).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat (165/11).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (141/11).
29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za rok 2010 i przeznaczenia zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych(178/11)
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (179/11).
31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011r. zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej – wykonania zadania edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (157/11).
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (162/11).
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie (163/11).
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania numeru Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Sezonowemu w Olsztynie oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (160/11).
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 2 w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (159/11)
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 3 w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (158/11).
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4 w Olsztynie nadania mu statutu oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (156/11).
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 1 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (169/11).
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 2 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (153/11).
40. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 4 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (174/11).
41. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji w Olsztynie i nadania mu statutu oraz zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 2 i Nr 3 w Olsztynie (166/11).
42. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (168/11).
43. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (164/11).
44. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn (161/11),
45. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (142/11).
46. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (143/11).
47. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (180/11).
48. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenów ZP-2 i części terenu ZP-1 (149/11).
49. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekazania na rzecz Gminy Olsztyn przez Pana Marka Dudko prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/8 (obręb 153) o pow. 132 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Wołodyjowskiego jako częściowe rozliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej nr 153-43/1, 153-43/2 na skutek jej podziału (154/11).
50. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr BT 42330 sieci PLUS o powierzchni 154 m2, położony przy ul. Sielskiej, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 34 m. Olsztyna jako część działki nr 7/13 o pow. 154 m2 (155/11).
51. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (152/11).
52. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (151/11).
53. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (150/11).
54. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (184/11).
55. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (185/11).
56. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (186/11).
57. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (176/11).
57. Interpelacje i zapytania radnych.
58. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
59. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego (177/11).
3.Ślubowanie radnego.
4.Przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji Rady Miasta.
5.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
6.Absolutorium dla Prezydenta Olsztyna:
1/ rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za
2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn,
2/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta,
3/ opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdanie finansowego miasta,
4/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu,
5/ opinia Komisji Rewizyjnej RM,
6/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
RM,
7/ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2010 rok
(144/11),
8/ projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Olsztyna z tytułu
wykonania budżetu miasta za 2010 rok (145/11).
7.Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
8.Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. w Olsztynie w 2010 roku.
9.Informacja o działalności Zakładu Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
10.Informacja o działalności Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olsztynie za 2010 rok.
11.Informacje dotyczące analizy sytuacji ekonomicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oraz nowej strategii energetycznej Olsztyna po 2015 roku.
12. Informacja o działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. za 2010 rok.
13.Informacja o działalności Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Olsztynie za rok 2010 oraz za okres I-IV 2011 rok.
14.Sprawozdanie Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z działalności za rok 2010.
15.Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie.
16.Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2010 roku.
17.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (175/11).
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze (147/11).
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2021 (181/11).
20.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2011 rok (182/11).
21.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Olsztyn (148/11)
22.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie „Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka a o.o. w Olsztynie na lata 2012-2014” (146/11).
23.Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (171/11).
24.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (172/11).
25.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku (167/11).
26.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Olsztynie z siedzibą w Dywitach (140/11).
27.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (183/11).
28.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (173/11).
29.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat (165/11).
30.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie (141/11).
31.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za rok 2010 i przeznaczenia zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych(178/11)
32.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (179/11).
33.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji w 2011r. zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, zleconego przez Ministra Edukacji Narodowej – wykonania zadania edukacyjnego rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (157/11).
34.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (162/11).
35.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie (163/11).
36.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania numeru Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Sezonowemu w Olsztynie oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (160/11).
37.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 2 w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (159/11)
38.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 3 w Olsztynie, nadania mu statutu oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (158/11).
39.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego Nr 4 w Olsztynie nadania mu statutu oraz zmiany struktury Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (156/11).
40.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 1 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (169/11).
41.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 2 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (153/11).
42.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym Nr 4 w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (174/11).
43.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Edukacji w Olsztynie i nadania mu statutu oraz zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 2 i Nr 3 w Olsztynie (166/11).
44.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (168/11).
45.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (164/11).
46.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn (161/11),
47.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (142/11).
48.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (143/11).
49.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (180/11).
50.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenów ZP-2 i części terenu ZP-1 (149/11).
51.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przekazania na rzecz Gminy Olsztyn przez Pana Marka Dudko prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 43/8 (obręb 153) o pow. 132 m2 położonej w Olsztynie przy ul. Wołodyjowskiego jako częściowe rozliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej nr 153-43/1, 153-43/2 na skutek jej podziału (154/11).
52.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 10 – letniej umowy dzierżawy na grunt Gminy Olsztyn, z przeznaczeniem pod lokalizację stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr BT 42330 sieci PLUS o powierzchni 154 m2, położony przy ul. Sielskiej, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 34 m. Olsztyna jako część działki nr 7/13 o pow. 154 m2 (155/11).
53.Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (152/11).
54.Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (151/11).
55.Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (150/11).
56.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (184/11).
57. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (185/11).
58.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olsztyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (186/11).
59.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (176/11).
60.Interpelacje i zapytania radnych.
61.Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
62.Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XII sesja Rady Miasta z 29 czerwca 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-06-17 21:13:35
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-06-17
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-09-02 14:05:53