UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: XI/11
Termin posiedzenia Rady: 01-06-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.11.2011 Olsztyn, 2011-05-26

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 1 czerwca 2011 roku (środa) XI sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie skargi na Uchwałę Nr 0102-168/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2011 r. (138/11).
3. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok, uchwałę Nr VIII/64/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 roku zmieniającą uchwałę Nr V/43/11 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok oraz uchwałę Nr IX/100/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok (137/11).
4. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2011-2021 ( 136/11).
5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie (133/11).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Olsztynie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów (134/11).
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (135/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Gminy Olsztyn (139/11).

Początek obrad: godz. 13.00 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XI sesja z 1 czerwca 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-05-26 09:35:36
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-05-26
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-10-07 16:00:50