UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: X
Termin posiedzenia Rady: 25-05-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 25 maja 2011 roku (środa) X sesję Rady Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2.  Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
 3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego (119/11).
 7. Informacja dotycząca przygotowania służb do sezonu turystycznego 2011.
 8. Informacja Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki o przygotowaniu miejskich instytucji kultury do sezonu turystycznego 2011.
 9. Informacja o przygotowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury do sezonu turystycznego 2011.
 10. Informacja dotycząca przygotowania Miasta do sezonu letniego w 2011 r. w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji.
 11. Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie o przygotowaniu do sezonu letniego 2011.
 12. Informacja Zakładu Targowisk Miejskich dotycząca przygotowania Miasta do sezonu turystycznego 2011 r.
 13. .Informacja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o przygotowaniu Miasta do sezonu letniego 2011.
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za 2010 r.
 15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Olsztyna uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów dziennych szkół wyższych (118/11).
 16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad organizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku pięciu i sześciu lat w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (117/11).
 17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/91/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (130/11).
 18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/71/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (131/11).
 19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydłużenia kadencji samorządów osiedli: Dajtki, Gutkowo, Jaroty, Nagórki, Pieczewo, Podleśna, Śródmieście i Zielona Górka oraz zarządzenia wyborów w tych osiedlach (126/11).
 20.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (120/11).
 21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów leżących na terenie Miasta Olsztyn do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (127/11).
 22. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla samorządowych zakładów budżetowych (123/11).
 23.  Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn (125/11).
 24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn (128/11).
 25. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (129/11).
 26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (122/11). 
 27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (124/11).
 28. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Radiowej w zamian za przekazanie Hali Tenisowej Sosnowski Sp. J. prawa własności nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Radiowej (121/11).
 29. Sprawy różne.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: X sesja Rady Miasta 25 maja 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-05-15 12:39:17
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-05-15
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-07-07