UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: IX/11
Termin posiedzenia Rady: 27-04-2011
Miejsce posiedzenia Rady: sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
3.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.
7.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2011-2019 (115/11).
8.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok (114/11).
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2011 (99/11).
10.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2010 i przekazanie zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych (97/11).
11.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (112/11).
12.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (113/11).
13.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zostań mistrzem – kursy dla uczniów olsztyńskich szkół zawodowych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (111/11)
14.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn (107/11).
15.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 24 w Olsztynie i nadania mu statutu (108/11).
16.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (109/11).
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie (106/11).
18.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2011 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn (98/11).
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (116/11).
20.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna (96/11).
21.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej, ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn (100/11).
22.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii na temat zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana i odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) do kategorii dróg krajowych na obszarze miasta Olsztyn (102/11).
23.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii na temat pozbawienia drogi – ul. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowej (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonharda), ul. Synów Pułku (od ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima) i ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do al. Warszawskiej) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyn (103/11).
24.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia dróg – ul. Sybiraków, ul. Bolesława Limanowskiego, Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Towarowej, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta i ustalenia ich przebiegu: ul. Sybiraków (od Al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonarda), ul. Synów Pułku (od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima), ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do Al. Warszawskiej) (101/11).
25.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania (110/11)
26.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo Północ (104/11).
27.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy Al. Władysława Sikorskiego i ul. Juliana Tuwima (105/11).
28.Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak


Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2011-2019 (115/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2011 rok (114/11).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli na rok 2011 (99/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za rok 2010 i przekazanie zysku z działalności za rok 2010 na pokrycie strat z lat ubiegłych (97/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (112/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie (113/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zostań mistrzem – kursy dla uczniów olsztyńskich szkół zawodowych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (111/11)
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 24 w Olsztynie i nadania mu statutu (108/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia granic obwodów gimnazjów prowadzonych przez Miasto Olsztyn (107/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Olsztynie (109/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie (106/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn do realizacji w 2011 roku zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Olsztyn (98/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pozbawienia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej, ul. Artyleryjskiej, al. Roberta Schumana, al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) kategorii dróg gminnych i Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kategorii drogi wojewódzkiej na obszarze miasta Olsztyn (100/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii na temat zaliczenia odcinka al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej, Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana i odcinka al. Warszawskiej (od ul. Armii Krajowej do ul. Juliana Tuwima) do kategorii dróg krajowych na obszarze miasta Olsztyn (102/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wydania opinii na temat pozbawienia drogi – ul. Sybiraków (od al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowej (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonharda), ul. Synów Pułku (od ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima) i ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do al. Warszawskiej) kategorii drogi krajowej na obszarze miasta Olsztyn (103/11).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zaliczenia dróg – ul. Sybiraków, ul. Bolesława Limanowskiego, Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Towarowej, ul. Synów Pułku i ul. Juliana Tuwima do kategorii dróg gminnych na obszarze Miasta i ustalenia ich przebiegu: ul. Sybiraków (od Al. Wojska Polskiego do ul. Bolesława Limanowskiego), ul. Bolesława Limanowskiego (od ul. Sybiraków do Pl. Gen. Józefa Bema), Pl. Gen. Józefa Bema, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego (od Pl. Gen. Józefa Bema do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Wojciecha Kętrzyńskiego do ul. Władysława Leonarda), ul. Synów Pułku (od ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego do ul. Juliana Tuwima), ul. Juliana Tuwima (od ul. Synów Pułku do Al. Warszawskiej) (101/11).
23. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania (110/11)
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo Północ (104/11).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (116/11).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna (96/11).
27. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

PDF, 468,68 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IX sesja Rady Miasta z 27 kwietnia 2011 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2011-04-20 07:57:34
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2011-04-20
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2014-10-15 11:48:56