UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: VIII/11
Termin posiedzenia Rady: 29-03-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.8.2011 Olsztyn, 2011-03-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 29 marca 2011 roku (wtorek) VIII sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyn za 2010 rok:
a) Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze stanu bezpieczeństwa na
terenie Miasta Olsztyn;
b) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w Olsztynie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010r.;
c) Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej
w Olsztynie za rok 2010;
d) Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za rok 2010.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu w Olsztynie za rok 2010 obejmująca zakres działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
8. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich.
9. Sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem do realizacji projektu Pt. „System zagospodarowania odpadóa. komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” znajdującego się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 20-7-2013 pod numerem 2.1-17.
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna (77/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie (76/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru
im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (61/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Artystycznej (66a/11).
14. Projekt uchwały w sprawie przyznania w 2011 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (78/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku (73/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (74/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (79/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 34 w Olsztynie (60/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie (80/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (66/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany i uchwalenia jednolitego tekstu statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie ((81/11).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (69/11).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (71/11).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Samochodowych im. por.A. M. Bocheńskiego w Olsztynie (72/11).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Nr 9
im. gen. Władysława Sikorskiego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie ((67/11).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (70/11).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie (68/11).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu Technikum
Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (82/11).
29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (83/11).
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (84/11).
31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie ((85/11).
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 1, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (86/11)
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 2, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (87/11).
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 3 i nadania jej statutu (88/11).
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 4, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (89/11).
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (90/11).
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 6a, położonym przy
ul. Żołnierskiej w Olsztynie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania
w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ((59/11).
38. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (75/11).
39. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (91/11).
40. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie naprawienia omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IV/31/2011 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul.Artyleryjska-KOSZARY” dla terenu pomiędzy ul.Leśną i brzegiem Jez.Długiego (92/11)
41. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 9.00 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Olsztyn za 2010 rok:
a) Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji ze stanu bezpieczeństwa na
terenie Miasta Olsztyn;
b) Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa w Olsztynie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010r.;
c) Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej z działalności Straży Miejskiej
w Olsztynie za rok 2010;
d) Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za rok 2010.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu w Olsztynie za rok 2010 obejmująca zakres działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
8. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich.
9. Sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem do realizacji projektu Pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych
w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” znajdującego się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 20-7-2013 pod numerem 2.1-17.
10. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn zmieniającej uchwałę Nr V/43/11 z dnia 14 lutego 2011 w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na rok 2011 (93/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna (77/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie (76/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na działalność Teatru
im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (61/11).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Artystycznej (66a/11).
15. Projekt uchwały w sprawie przyznania w 2011 r. stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (78/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku (73/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (74/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (79/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 34 w Olsztynie (60/11).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 33 w Olsztynie (80/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn (66/11).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany i uchwalenia jednolitego tekstu statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie ((81/11).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (69/11).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego
w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (71/11).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Samochodowych im. por.A. M. Bocheńskiego w Olsztynie (72/11).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji Technikum Nr 9
im. gen. Władysława Sikorskiego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie ((67/11).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego
w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (70/11).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego
z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie (68/11).
29. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu Technikum
Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (82/11).
30. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (83/11).
31. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (84/11).
32. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji internatu VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie ((85/11).
33. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 1, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (86/11)
34. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 2, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (87/11).
35. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 3 i nadania jej statutu (88/11).
36. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Bursy Nr 4, nadania jej statutu oraz włączenia jej w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (89/11).
37. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie
w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (90/11).
38. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 6a, położonym przy
ul. Żołnierskiej w Olsztynie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania
w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe ((59/11).
39. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (75/11).
40. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (91/11).
41. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie naprawienia omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IV/31/2011 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul.Artyleryjska-KOSZARY” dla terenu pomiędzy ul.Leśną i brzegiem Jez.Długiego (92/11)
42. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VIII sesja Rady Miasta z 29 marca 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-03-18 12:38:01
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-03-18
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-11-10 10:34:19