UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: VI/11
Termin posiedzenia Rady: 23-02-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/Pan

……………………………….

BRM.0002.6.2011 Olsztyn, 2011-02-15

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 23 lutego 2011 roku (środa) VI sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o stanie Miasta – dyskusja – kontynuacja z IV sesji Rady Miasta.
7. Projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (52/11).
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2010 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2011 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (44/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna (55/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (51/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.458.000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (42/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykonywania działalności w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych przez Gminę Olsztyn (45/11).
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2010 roku w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 217, obręb 36, o powierzchni 320 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Klonowej 10 (dz. nr 36-132) wraz ze sprzedażą znajdującego się na przedmiotowym gruncie budynku gospodarczego z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (50/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/9, obręb 36, o powierzchni 593 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 7 (53/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/10, obręb 36, o powierzchni 1601 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej (54/11).
18. Sprawy różne.


Początek obrad: godz. 9.00 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o stanie Miasta – dyskusja – kontynuacja z IV sesji Rady Miasta.
7. Projekt uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie oraz ich zatwierdzania (52/11).
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za 2010 rok.
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia w 2011 r. do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekt NOWY HORYZONT (44/11).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (51/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy upamiętniającej Tarasa Szewczenkę (58/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 3.458.000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (42/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykonywania działalności w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych przez Gminę Olsztyn (45/11).
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 01 lipca do 31 grudnia 2010 roku w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn.
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 217, obręb 36, o powierzchni 320 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Klonowej 10 (dz. nr 36-132) wraz ze sprzedażą znajdującego się na przedmiotowym gruncie budynku gospodarczego z zaliczeniem nakładów poniesionych na jego wybudowanie (50/11).
16. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/9, obręb 36, o powierzchni 593 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej 7 (53/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/10, obręb 36, o powierzchni 1601 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żeglarskiej (54/11).
18. Sprawy różne.
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: VI sesja Rady Miasta z 23 lutego 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-02-11 09:59:07
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-02-11
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Witkowska
Data modyfikacji: 2011-08-03 08:44:47