UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: IV/11
Termin posiedzenia Rady: 26-01-2011
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Jan Tandyrak

Planowany porządek posiedzenia Rady:


Pani/Pan

……………………………….

BRM.0052-4/11 Olsztyn, 2011-01-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 26 stycznia 2011 roku (środa) IV sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Miasta.
2. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Informacja o stanie Miasta (bilans otwarcia kadencji 2010-2014).
6. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Miasta Olsztyn w Zgromadzeniu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (31/11).
7. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Olsztyn w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk (32/11).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Olsztyn (24/11).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011” (26/11).
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu „Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w mieście Olsztynie na lata 2011 – 2015” (25/11).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego
w Olsztynie (16/11).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 9
im. gen. Władysława Sikorskiego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie (15/11).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie (17/11).
14. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie (27/11).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie (18/11/).
16. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji internatu w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie (29/11).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Olsztynie oraz zmiany uchwały w sprawie określenia struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie (19/11).
18. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji internatu Technikum Nr 4
w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie (28/11).
19. Projekt uchwały Rady Miasta o zamiarze likwidacji internatu VI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie (30/91).
20. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali (12/11).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 24-26, położonym przy ul. Kościuszki w Olsztynie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (13/11).
22. Projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie udzielenia właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, zbywanego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (14/11).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Artyleryjska – KOSZARY” dla terenu pomiędzy ul. Leśną i brzegiem Jez. Długiego (21/11).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie”, przy ul. Żbiczej (22/11).
25. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „NIEBIESKI PARASOL” (20/11).
26. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu dawnych Koszar przy
Al. Warszawskiej w Olsztynie (23/11).
27. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenów ZP-2 i części terenu
ZP-1 (33/11).
28. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka)
w Olsztynie (34/11).
29. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 - sala 219 Urzędu Miasta
w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: IV sesja Rady Miasta z 26 stycznia 2011 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2011-01-18 09:28:06
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2011-01-18
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-03-03