UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXVIII/10
Termin posiedzenia Rady: 10-11-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 r. (851/10).
3.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna” (845/10).
4.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (846/10).
5.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (847/10).
6.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (850/10).
7.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie (848/10).
8.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym zlokalizowany jest grupowy węzeł cieplny i wymiennikownia, położonej przy ul. Mrongowiusza, składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 56/1, obręb 71, o pow. 116 m2, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (849/10).
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXVIII sesja 10 listopada 2010 roku
Wprowadził do BIP: Aleksandra Witkowska
Data udostępnienia: 2010-11-04 14:35:01
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2010-11-04
Odpowiedzialny: Aleksandra Witkowska
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-05