UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXVII/10
Termin posiedzenia Rady: 27-10-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala Sesyjna olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta
3.Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4.Interpelacje i zapytania radnych
5.Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6.Informacja o podmiotach, w których w roku 2011 skazani będą odbywać
nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie
użyteczną.
7.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Olsztyn na 2010 r. (831/10).
8.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie stawek podatku od nieruchomości
(810/10).
9.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podatku od środków
transportowych (832/10).
10.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty targowej (811/10).
11.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej
(812/10).
12.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla
zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących
szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym (818/10).
13.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki
sportowe oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej (817/10).
14.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania
(829/10).
15.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Olsztyn za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony dóbr kultury (819/10).
16.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (838/10).
17.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego i
Prokuratury Apelacyjnej w Olsztynie (836/10).
18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
(828/10).
19.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia samorządowego
zakładu budżetowego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, nadania
statutu oraz upoważnienia dyrektora ZKM do wydawania decyzji z zakresu
administracji publicznej (827/10).
20.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie w sprawie ustalenia stawki
dotacji przedmiotowej udzielanej dla samorządowego zakładu budżetowego
(830/10).
21.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu
tzw. "dopalaczy" na terenie Miasta Olsztyn (837/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Olsztynie (825/10).
23.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania imienia Pałacowi
Młodzieży w Olsztynie (820/10).
24.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych udzielanych dla samorządowych zakładów budżetowych
(839/10).
25.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia liczby nowych
licencji do wydania w 2011 r. na wykonywanie na terenie Olsztyna
transportu drogowego taksówką (822/10).
26.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przejęcia pojazdów na własność
Gminy Olsztyn (821/10).
27.Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LXI/788/2006
z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie określenia przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób, rzeczy i zwierząt środkami
transportu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w
Olsztynie (816/10).
28.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia opłat za usługi
przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy
Purda (815/10).
29.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie
udziału Gminy Olsztyn w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w
postaci prawa własności nieruchomości nie zabudowanej, położonej przy
ul. Sienkiewicza składającej się z działki oznaczonej nr ewid. 35/8,
obręb 20, o pow. 2700 m2, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego
(823/10).
30.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy skwerowi na
terenie Miasta Olsztyn (833/10).
31.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Olsztyn (809/10)/
32.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Olsztyn (824/10).
33.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Olsztyn (834/10).
34.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie
Miasta Olsztyn (835/10).
35.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia właścicielom lokali
mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 7/9, położonym przy ul.
Konopnickiej w Olsztynie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania
w użytkowanie wieczyste udziału w niezabudowanym gruncie, zbywanym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (807/10).
36.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania zamiany nieruchomości
polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn prawa własności
nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Żurawiej
w zamian za przekazanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba
prawa własności nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Pawiej i
Husarii (808/10).
37.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym 10-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany
pawilonem handlowym (sklep piekarniczo - cukierniczy) położony przy ul.
Iwaszkiewicza oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 110 m. Olsztyna jako
działka nr 54/6 o powierzchni 57 m2 (826/10).
38.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym 15-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany
pawilonem handlowym o pow. 90 m2, zlokalizowanym nad czynną
wymiennikownią ciepła oraz grunt dodatkowy niezbędny do obsługi pawilonu
o pow. 40 m2, położony przy ul. Iwaszkiewicza, oznaczony w ewidencji
gruntów obrębu 110 m. Olsztyna jako cz. działki nr 32/3 o pow. łącznej
130 m2 (814/10).
39.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym 15-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany
pawilonem handlowym (kwiaciarnią) o pow. 133 m2 oraz grunt dodatkowy
niezbędny do obsługi pawilonu o pow. 144 m2 (stanowiący częściowo
utwardzone dojścia 74 m2 i tereny zielone 70 m2), położony przy
ul. Szrajbera, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 65 m. Olsztyna jako
działka nr 51 o łącznej pow. 277 m2 (806/10).
40.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę
Olsztyn od Pana Piotra Klucznika prawa własności nieruchomości położonej
w Olsztynie (805/10).
41.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości nie zabudowanej, składającej się
z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/2 o powierzchni
1269 m2 położonej w obrębie 125 m. Olsztyn przy ul. Mroza
((813/10).
42.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Olsztyna (840/10).
43.Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw
ulicom, placom, parkom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom
wewnętrznym położonym na terenie Miasta Olsztyna (841/10).
44.Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych złożonych Prezydentowi w roku 2009.
45.Informacja dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych radnych za rok 2009 i złożonych na koniec kadencji
2006-2010.
46.Sprawy różne.
Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXVII sesja z 27 października 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-10-19 12:44:51
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-10-19
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-25