UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXVI/10
Termin posiedzenia Rady: 29-09-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:
Pani/PanBRM.a.0052-65/10 Olsztyn, 2010-09-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.)
zwołuję, na dzień 29 września 2010 roku (środa) LXVI sesję Rady
Miasta Olsztyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przebiegu budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze
2010 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury za I półrocze
2010 roku.
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu
Miasta Olsztyn na 2010 rok (787/10).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z
których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych
dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich
zatwierdzania ( 793/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom
przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom
prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (794/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Olsztyn
(797/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji
kasyna gry (781/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (798/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia samorządowego
zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej
w Olsztynie" i nadania statutu zakładowi (796/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji
"Programu dla Osób Starszych Miasta Olsztyna na lata 2010-2015"
(786/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2011 (785/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (790/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania (788/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych
(792/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty
budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (791/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w
trybie bezprzetargowym 15-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany
pawilonem handlowym (sklep piekarniczo-cukierniczy) położony przy
ul.Bałtyckiej, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 33 m. Olsztyna, jako
część działki nr 6 o powierzchni 165m2 (795/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy
ul.Siewnej – Dajtki w Olsztynie" (789/10).
22. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Olsztyna – uwagi i zapytania radnych.
23. Sprawy różne.

Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.

Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady
Miasta.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przebiegu budżetu Miasta Olsztyn za I półrocze
2010 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2010 roku.
7. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (787/10).
8. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania ( 793/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Olsztyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (794/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta Olsztyn (797/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (781/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie (798/10).
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej
w Olsztynie” i nadania statutu zakładowi (796/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu dla Osób Starszych Miasta Olsztyna na lata 2010-2015” (786/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 (785/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie (790/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (788/10).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie na terenie Miasta Olsztyn tablicy upamiętniającej Henryka Syskę (803/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakładów budżetowych (792/10).
20. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyznania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn (791/10).
21. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działanie 4.2. Rewitalizacja Miasta (799/10).
22. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 15-letniej umowy dzierżawy na grunt zabudowany pawilonem handlowym (sklep piekarniczo-cukierniczy) położony przy ul.Bałtyckiej, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 33 m. Olsztyna, jako część działki nr 6 o powierzchni 165m2 (795/10).
23. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.Siewnej – Dajtki w Olsztynie” (789/10).
24. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację na terenie Miasta projektu „Aleja Gwiazd Teatru” oraz „Ławeczka teatralna Stefana Jaracza”(797/10).
25. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXVI sesja Rady Miasta z 29 września 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-09-21 17:41:01
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-09-21
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-07