UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
SESJA RADY MIASTA
 

Numer sesji: LXV/10
Termin posiedzenia Rady: 25-08-2010
Miejsce posiedzenia Rady: Sala 219 Olsztyńskiego Ratusza
Przewodniczący posiedzenia Rady:

Zbigniew Dąbkowski

Planowany porządek posiedzenia Rady:

Pani/Pan

……………………………….

BRM.a.0052-64/10 Olsztyn, 2010-08-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm.) zwołuję, na dzień 25 sierpnia 2010 roku (środa) LXV sesję Rady Miasta Olsztyn.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2010/2011.
7. Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008 – 2013.
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (770/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie”, przy ul. Żołnierskiej 13a w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie”
i nadania statutu jednostce (778/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy
w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (777/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody
na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy
ul. Lubelskiej 43d poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
w wysokości 438.000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (774/10).
12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres
od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn.
13. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Olsztyn (769/10).
14. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyn Nr XLVIII/549/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn i Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” (771/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Pana Mariusza Angrik prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Pieniężnego (772/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Olsztynie (773/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (776/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (779/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Benedykta Dybowskiego i Warszawskiej (780/10).
20. Sprawy różne.
Początek obrad: godz. 900 sala 219 Urzędu Miasta w Olsztynie.


Informacja:
Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach Rady Miasta.


Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Zrealizowany porządek posiedzenia Rady:
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z LXIII i LXIV sesji Rady Miasta.
3. Wnioski mieszkańców Olsztyna.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja dotycząca pracy Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2010/2011.
7. Informacja o stanie realizacji Programu polityki oświatowej Miasta Olsztyn na lata 2008 – 2013.
8. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2010 rok (770/10).
9. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zorganizowanie I mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym (785/10).
10. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie”, przy ul. Żołnierskiej 13a w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie”
i nadania statutu jednostce (778/10).
11. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr LVII/652/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy
w zakresie lokalnego pasażerskiego transportu zbiorowego (777/10).
12. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody
na zwiększenie udziału Gminy Olsztyn w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy
ul. Lubelskiej 43d poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
w wysokości 438.000 zł, celem podwyższenia jej kapitału zakładowego (774/10).
13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres
od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Olsztyn.
14. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Olsztyn (769/10).
15. Projekt uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Rady Miasta Olsztyn Nr XLVIII/549/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Olsztyn i Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” (771/10).
16. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie dokonania wykupu przez Gminę Olsztyn od Pana Mariusza Angrik prawa własności nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Pieniężnego (772/10).
17. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.1. Humanizacja Blokowisk (776/10).
18. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata 2007 – 2015. Działanie 4.2. Rewitalizacja Miast (779/10).
19. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Benedykta Dybowskiego i Warszawskiej (780/10).
20. Sprawy różne.

Uchwały:

Protokół z Sesji

Obecność radnych na Sesji

Obecność radnych na Sesji

Głosowania

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LXV sesja Rady Miasta z 25 sierpnia 2010 roku
Wprowadził do BIP: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data udostępnienia: 2010-08-13 11:35:24
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2010-08-13
Odpowiedzialny: Marzena Rudnicka-Dudziak
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2011-01-07